کمپرسور و جایگاههای سوختگیری

 

 

 

 

 

استاندارد نیوزلند

کد عملی برای کمپرسور و جایگاههای سوختگیری CNG

قسمت اول: انبارش در محل و قرارگیری تجهیزات

 

 

NEW ZEALAND STANDARD NZS 5425:Part 1:1994   Code of Practice for CNG COMPRESSOR  AND  REFUELING STATION

 

 

 

 

Part 1

ON SITE STORAGE AND LOCATION OF EQUIPMENT

 

 

 

کد عملی برای کمپرسور و ایستگاههای سوختگیری CNG

NZS 5425:Part 1: 1994

قسمت اول: انبارش در محل و قرارگیری تجهیزات

1  هدف و دامنه کاربرد

1-1 هدف این استاندارد، تأمین اطلاعات برنامه ریزی، روشها، استانداردها و راهنمای تهیه تجهیزات برای تأسیس یک ایستگاه سوختگیری و کمپرسور CNG است. کل این موضوع در چهار قسمت ارائه شده است:

قسمت اول: انبارش در محل، شامل قرارگیری تجهیزات

قسمت دوم: تجهیزات کمپرسور

قسمت سوم: وسایل اندازه گیری

قسمت چهارم: ایستگاههای سوختگیری تدریجی1

1-2- این استاندارد در مورد سیستمهای سوخت خودروهای موتوری کاربرد ندارد.

2  تعاریف و اصطلاحات

در این استاندارد اصطلاحات و واژه‌ها با تعاریف زیر بکار می‌رود.

2-1  تانک ذخیره مادر2

ظرف تحت فشاری که ظرفیت آن بیش از 250 لیترآب است.

2-2 توزیع کننده گاز طبیعی فشرده (CNG)3

وسیله ای که گاز طبیعی فشرده را به خودروها توزیع کرده و دارای عملکرد کنترل نظیر کنترل فشار، مرحله بندی انبارش و اندازه گیری است.

2-3 گاز طبیعی فشرده (CNG)

یک سوخت گازی فشرده که بطور غالب از متان (CH4) تشکیل شده که معمولاً از گاز طبیعی به دست می آید و به عنوان سوخت خودرو بکار می رود.

2-4 مخزن (Cylinder)

یک ظرف تحت فشار با ظرفیت آبی کمتر از 250 لیتر برای ذخیره CNG.

2-5 منطقه پرکردن مخزن (Cylinder filling area)

منطقه پرکردن مخزن که بطور خاص به پر کردن و انبارش مخازن CNG اختصاص دارد که به طور دائم بر روی خودروی موتوری نصب نمی شوند و می تواند شامل انواع کاربردهای مخزن به صورت زیر باشد:

    الف ـ مخازن تک یا قابل حمل

    ب ـ مخازن چندگانه

حجم کل گاز طبیعی فشرده در منطقه پر کردن مخزن نباید از m3 300 در شرایط استاندارد فشار و دما تجاوز کند.

2-6  شیر قطع اضطراری(Emergency isolation valve)

یک شیر سریع عمل کننده برای قطع کردن جریان گاز که در ربع چرخش یک دایره، از وضعیت کاملاً باز به وضعیت کاملاً بسته در می آید.

2-7 شیر مایع از جریان بیش از حد (Excess flow valve)

شیری که در صورت افزایش سریع جریان به اندازه ای که امکان پارگی یک شیلنگ وجود داشته باشد، به سرعت و به طور خودکار در وضعیت بسته قرار می گیرد.

2-8 میزان مقاومت در برابر آتش (Fire resistance rating)

به طوری که در راهنمای 52 ISO/IES تعریف شده، میزان قابلیت یک جزء ساختمانی برای آن که در یک دوره زمانی مشخص، عمل تحمل بار، سلامت و عایق بودن گرمایی الزام شده در آزمون مقاومت در برابر آتش موجود در استاندارد را برآورده کند.

2-9 شیرجدا کنندهمحوطه‌سوختگیری (Forecourt isolation valve)

یک شیر سریع عمل کننده برای متوقف کردن جریان گاز که در ربع چرخش یک دور، از وضعیت کاملاً باز به وضعیت کاملاً بسته در می آید.

2ـ10 واحد ذخیره گاز ( Gas Store unit )

گروهی از مخازن گاز که در مجاورت نزدیک یکدیگر بوده و در صورت عمودی بودن مخازن دارای ارتفاع 6/1 متر و عرض 1/1 متر و در صورت افقی بودن مخازن دارای ارتفاع 6/1 متر و عرض معادل طول یک مخزن و تا دو متر است. از هر کدام از این دو ترتیب استفاده        می شود. این مخازن باید توسط لوله کشی، طوری به یکدیگر متصل شوند که یک واحد منفرد ذخیره گاز را تشکیل دهند.

2ـ11 شیرجدا کنندهواحد ذخیره گاز ( Gas Storage unit isolation valve )

یک شیر سریع عمل کننده برای متوقف کردن جریان گاز که در ربع چرخش یک دایره، از حالت کاملاً باز به حالت کاملاً بسته در می‌آید و قادر به قفل شدن است.

2ـ12 یادآوری اطلاعاتی ( Informative note )

یک یادآوری اطلاعاتی که به صورت حروف پر رنگ ایتالیک در زیر متن استانداردی که به آن مربوط است آورده شده و در داخل کروشه چهارگوش است. این یادآوری جزو قسمتهای فنی استاندارد نبوده و تنها برای جلب توجه خواننده به قوانینی است که با کاربرد استاندارد ارتباط دارند. این یادآوری مسئولیت خواننده را برای اطلاع از مقررات یا استعلام از قابل کاربرد بودن یا تفسیر از سازمانهای قانون گزار در هنگام لزوم رفع نمی‌کند.

2ـ13 شیر اصلی قطع ( Master shut - off valve )  

یک شیر سریع عمل کننده برای متوقف کردن جریان گاز که در ربع چرخش یک دور از وضعیت کاملاً باز، به وضعیت کاملاً بسته می‌رود و قادر است قفل شود.

2ـ14 شیر یک طرفه ( Non return valve or check valve )

شیری که تنها امکان جریان یافتن سیال را در یک جهت می‌دهد. 

2ـ15 فشار

فشار نسبی بر حسب kPa یا MPa .

2ـ16 مکان حفاظت شده ( Protected work )

یعنی:

الف) یک محل مسکونی یا عبادتگاه، ساختمان عمومی، دانشگاه، دبیرستان، مدرسه، بیمارستان، موسسه عمومی، دادگاه، تئاتر یا دیگر ساختمانی که مردم در آن جمع می‌شوند.

ب) هر کارخانه، کارگاه، اداره، فروشگاه، انبار، مغازه و یا دیگر ساختمانی که یک متخصص دارای گواهی آن را برای ضمانت حفاظت دارای اهمیت یا ارزش کافی بداند.

ج) هر اسکله چوبی دارای عرشه ( نه اسکله ای که به طور خاص برای انتقال کالاهای خطرناک طراحی شده است )، راه آهن عمومی ( نه یک شاخه فرعی) و محوطه نگهداری الوار و هر مکان دیگری که برای پهلو گرفتن و به اسکله بستن یا قرار گرفتن کشتیها به کار می‌رود.

موارد زیر مکان حفاظت شده محسوب نمی شود: یک دفتر کوچک ، ساختمان دیگری که متصل به انبارش و محل بکارگیری کالاهای خطرناک در محوطه هایی که چنین انبارش یا استفاده ای یک فعالیت عمده است.

2ـ17 اتصال سوختگیری ( Refueling Connection )

اتصالی که از طریق فرو کردن پروب ( نازل ) سوختگیری گاز طبیعی فشرده درون شیر سوختگیری گاز طبیعی فشرده، به منظور عمل سوختگیری برقرار می‌شود (ر.ک. پیوست «ز»).

2ـ18 باید ( Shall )

بر این دلالت دارد که انطباق با یک الزام، برای تطابق با استاندارد اجباری است.

2ـ19 بایست ( Should )

بر این دلالت دارد که انطباق با یک الزام، برای تطابق با استاندارد به شدت توصیه می‌شود، ولی اجباری نیست.

2ـ20 ضربه گیر ( Snubber )

قطعه ای که عمل یک جاذب شوک گازی را انجام می‌دهد و معمولاً این کار با ترتیبی از اریفیس های مناسب گاز صورت می‌گیرد .

2ـ21 دما و فشار استاندارد (S.T.P  )

دمای C º 15 و فشار اتمسفر kPa 325/101 .

2ـ22 سیستم تراواسی ( Travasi )  

یک نگهدارندة چند مخزنی یا کامیونی است که بطور دائم روی قسمت بار کامیون مخصوص قرار گرفته و برای انتقال CNG به ایستگاه‌های سوختگیری به کار می‌رود.

 

2ـ23 مسیر بخار ( Vapor path )

کوتاهترین مسیر مسدود نشده گاز بین دو نقطه .

2ـ24 مانع بخار( Vapor barrier )

یک دیواره یا مانع با ماده و ساختار و موقعیتی که برای منحرف کردن پراکندگی بخار از یک مکان به مکان دیگر موثر بوده و در برگیرندة دیوار یک ساختمان است که مناسب این منظور باشد به شرط آن که ساختمان یک مکان حفاظت شده نباشد .

2ـ25 پروب سوختگیری خودرو ( Vehicle refueling probe )

وسیله استاندارد پر کننده سیستم سوختگیری در انتهای شیلنگ سوختگیری که مناسب فرو بردن درون اتصال شیر سوختگیری خودرو است .

2ـ26 شیر قطع سوختگیری خودرو ( Vehicle refueling shut - off valve )

شیری که برای متوقف کردن جریان گاز نصب می‌شود و در نصف یک چرخش یک دور ، از حالت کاملاً باز به حالت کاملاً بسته می‌رود و در آن برای تخلیه باقیمانده گاز تحت فشار موجود در خط سوختگیری پس از پایان عمل سوختگیری خودرو امکاناتی در نظر گرفته شده است .

2ـ27 ناحیه صفر ( Zone 0 )

ناحیه ای که در آن فضای گاز منفجر شونده به طور دائم موجود بوده یا انتظار می‌رود برای مدت طولانی موجود باشد یا با تکرار بالا در دوره های کوتاه رخ دهد .

2ـ28 ناحیه یک ( Zone 1 )

ناحیه ای که در طی کار عادی آن، می‌توان وجود متناوب یا گهگاه فضای گاز منفجر شونده را انتظار داشت .

 

2ـ29 ناحیه دو ( Zone 2 )

ناحیه ای که در طی دوره کار عادی در آن وجود فضای گاز منفجر شونده انتظار نمی‌رود و در صورت وقوع، چنین شرایطی بصورت بسیار کم و در مدت کوتاه رخ می‌دهد .

3 روشها

3ـ1 انتخاب محل

 ]یادآوری اطلاعاتی:‌استفاده از محل پیشنهادی برای کمپرسور CNG و ایستگاه سوختگیری، باید با قوانین برنامه ریزی قابل کاربرد هماهنگ باشد.الزامات ناحیه بندی و جداسازی، ممکن است بیانگر ملاحظات اساسی باشد . بایستی دقت کرد که ممکن است الزامات قانونی وجود داشته باشد که تأمین گاز، ایمنی تأسیسات CNG، مقررات شغلی و انبارش کالاهای خطرناک را تحت پوشش قرار دهد.[

3ـ2 فواصل جداسازی (Isolation distances)

3ـ2ـ1 تانک ها، مخازن و رگولاتور به کار رفته در انبارش و تأسیسات توزیع گاز طبیعی باید در فضای باز نصب شوند مگر آن که ساختمان به طور خاص برای چنین استفاده ای طراحی شده باشد .

]یادآوری اطلاعاتی ـ در مورد قرار گیری و فواصل جداسازی تانکهای ذخیره مادر و واحدهای ذخیره گاز الزامات وجود دارند که بایست مورد بررسی قرار گیرند .[

3ـ2ـ2 از فواصل جداسازی ارائه شده در این استاندارد، نباید در مواردی به جز ایستگاههای سوختگیری استفاده کرد.

3ـ2ـ3 هر فاصله جداسازی توصیه شده در بندهای 3ـ2ـ4 ، 3ـ2ـ5 و جدول 1 را می‌توان با ساخت یک دیوار واسط از جنس بتون مسلح یا مصالح ساختمانی، کاهش داد . این دیوار باید در برابر بخار درزبندی شده و حداقل دارای چهار ساعت مقاومت در برابر آتش ( FRR ) باشد و دارای چنان ابعادی باشد که حداقل مسیر بخار برابر یا بزرگتر از فاصله جداسازی توصیه شده باشد . چنین دیواری باید حداقل یک متر از تانک ذخیره یا مخزن و شیرهای مرتبط با آنها فاصله داشته باشد(ر.ک. پیوست الف).

3ـ2ـ4 مخازن

3ـ2ـ4ـ1 هر مخزن مجزا که برای ذخیره یا توزیع گاز طبیعی به کار می ر‌ود باید نسبت به مواد زیر، در موقعیتی که در جدول (1) درج شده قرار گیرد:

الف ـ نزدیکترین ساختمان یا مرز

ب ـ مواد قابل اشتعال یا کالاهای خطرناک به جز توزیع کننده های CNG یا سوخت مایع

یادآوری ـ برای شرایط مربوط به تجهیزات برقی به بخش نهم رجوع شود.

 

جدول 1ـ فواصل جداسازی ساختمانها و کالاهای خطرناک از واحد ذخیره گاز

ظرفیت کلی گاز (m3)  یا حجم کلی ذخیره گاز (lit )

فاصله جداسازی از ساختمانها یا مرزها ( m)

فاصله جداسازی از کالاهای خطرناک یا مواد قابل اشتعال ( مثل تانک نفت ) ( m)

تا m3 1100 گاز

( تا 4500 لیتر )

 

5/2

 

3

1100 تا m3 2450 گاز

( 4500 تا 10.000 لیتر )

 

4

 

5

2450 تا m3 500، 24 گاز

( 10.000 تا 100.000 لیتر )

 

10

 

10

 

یادآوری ـ ظرفیت کلی گاز، ظرفیت گاز در دما و فشار استاندارد ( C ˚15 و اتمسفری ) است وقتی در فشار 8/24 مگا پاسگال ذخیره شده باشد . حجم کلی، ظرفیت آبی ذخیره بر حسب لیتر است .

3ـ2ـ4ـ2 فواصل جداسازی بین شکافهای دیواره های هر ساختمان یا سازه موجود در ایستگاه سوختگیری CNG و مخازن یا تانکها، باید با جدول (1) منطبق باشد.

3ـ2ـ4ـ3 هیچ مخزن ذخیره ای نباید در فاصله کمتر از 3 متر از نزدیکترین خط خیابان یا پیاده رو یا منبع اشتعال قرار داشته باشد مگر آنکه یک دیوار بتونی یا از جنس مصالح ساختمانی با چهار ساعت مقاومت در برابر آتش ( FRR ) بین آنها قرار گرفته باشد. تانکهای ذخیره مادر نباید در فاصله کمتر از 5 متر از پیاده روها یا مکانهای دیگر واقع شده باشد.

3ـ2ـ4ـ4 هیچ مخزن ذخیره ای نباید در فاصله کمتر از 5 متر نسبت به هر نقطه توزیع سوخت مایع   ( شامل توزیع کننده گاز مایع ) قرار گیرد.

 3ـ2ـ4ـ5 هیچ مخزن ذخیره ای نباید در فاصله ای کمتر از 5/2 متر از نقطه توزیع CNG قرار گیرد.

3ـ2ـ5 مناطق پر کردن مخزن

3ـ2ـ5ـ1 وقتی به مناطق پر کردن مخزن نیاز باشد این مناطق باید به طور خاص در محل سوختگیری قرار گیرند و توسط یک دیواره از جنس توری فولادی دندانه دار با دسترسی حفاظت شده، از آسیب یا ورود افراد غیر متخصص به آن جلوگیری شود . مناطق پر کردن مخزن باید توسط یک سقف یا سایبان از آثار ناشی از آب و هوا محافظت شوند . چنین سقفی باید طوری طراحی شود که انتشار گاز آزاد شده را تسهیل کرده و اجازه محبوس شدن گاز را ندهد.

3-2ـ5ـ2 وقتی یک منطقه پر کردن مخزن در فاصله کمتر از سه متری از یک واحد ذخیره گاز، مرز محل سوختگیری، مکان عمومی یا مکان های حفاظت شده قرار گیرد، باید یک دیوار از جنس بتون مسلح یا مصالح ساختمانی با 4 ساعت مقاومت به آتش بین آنها قرار گیرد.  چنین دیواری باید دارای حداقل 2 متر ارتفاع و طولی معادل ارتفاع تصویر شدة منطقه پر کردن مخزن به اضافه 2 متر باشد.

3ـ2ـ5ـ3 وقتی دیوار در مرز محل سوختگیری قرار می‌گیرد باید دارای ارتفاعی معادل سقف یا سایبان نصب شده روی منطقه پر کردن مخزن باشد.

3ـ2ـ5ـ4 وقتی یک منطقه پر کردن مخزن درون یک ساختمان قرار دارد، فواصل جداسازی نشان داده شده در جدول (1) کاربرد دارد. کل حجم گاز طبیعی فشرده ذخیره شده در منطقه پر کردن مخزن نباید از m3 300 تجاوز کند ( ر.ک. بند 2ـ5 ).

3ـ2ـ6 واحد توزیع CNG

3ـ2ـ6ـ1 برای قرار دادن توزیع کننده CNG در مجاورت پیاده رو یا جایی که ممکن است پیاده رو ساخته شود، هر توزیع کننده CNG که کمتر از 3 متر با پیاده رو فاصله دارد، باید توسط یک دیوار بلند یا دیوار منحرف کننده بخار که امکان سوختگیری خودروها را از پیاده رو غیر ممکن می‌کند، از پیاده رو جدا شود. اگر توزیع کننده CNG در فاصله بین 3 تا 5/4 متری از پیاده رو قرار دارد، باید یک دیوار کوتاه نرده ای در طول پیاده رو ساخته شود تا اطمینان حاصل گردد که خودروهایی که در حال سوختگیری هستند وارد پیاده نمی‌شوند . وجود یک فاصله 5/4 متر از پیاده رو که بتواند به خودرو امکان مانور آزاد را بدهد مطلوب است . درجاده های روستایی، توزیع کننده، گاز طبیعی نباید کمتر از 6 متر از لبه جاده فاصله داشته باشد .

3ـ2ـ6ـ2 توزیع کننده CNG نباید تا نزدیکترین مخزن موجود در محل ذخیره CNG ، کمتر از 5/2 متر فاصله داشته باشد و نباید اجازه داد که فاصله آنها از خودروها کمتر از       2 متر شود . این را ترجیحاً می‌توان با ایجاد یک محوطه جدول بندی کنترل کرد              ( ر.ک. شکلهای الف ـ1 ، الف ـ2 و الف ـ3 ).

3ـ2ـ6ـ3 طبقه بندی مناطق خطرناک ایستگاههای CNG در قسمت های اول و سوم استاندارد NZS6101  تشریح شده است ( ر.ک. پیوست های «ج» و «د» ) . تجهیزات برقی باید مناسب ناحیه ای باشند که درآن قرار می‌گیرند .

3ـ2ـ6ـ4 توزیع کننده های سوخت قابل اشتعال می‌توانند در ناحیه ای که توسط توزیع کننده CNG ایجاد شده قرار گیرند، به شرط آنکه الزامات بند 3ـ2ـ4ـ3 را رعایت کنند .

]یادآوری اطلاعاتی: ‌ممکن است الزامات قانونی در این مورد وجود داشته باشد که باید بررسی  شود.[

3ـ2ـ6ـ5 واحد توزیع کننده CNG که در جاهایی قرار گرفته اند که امکان برخورد خودروها به آنها وجود داشته باشد باید توسط یک مانع مناسب محافظت شوند .

3ـ2ـ6ـ در توزیع کننده های CNG که هنگام تعطیل بودن ایستگاه دسترسی عموم به آنها به آسانی میسر است، باید پروبهای سوختگیری طوری قفل شوند که موجب غیر فعال شدن     پروب ها گردند . در مورد توزیع کننده های بدون ناظر از نوع دسترسی با کلید یا کارت مغناطیسی، به پیوست « ط » رجوع کنید .

3ـ2ـ6ـ7 الزامات ایستگاهای سوختگیری بدون ناظر نوع کارتی یا کلیدی در پیوست « ط » ارائه شده است .

3ـ2ـ7 پروب سوختگیری خودرو CNG ( ر.ک. پیوست « ز » )

3ـ2ـ7ـ1 برای قرار دادن پروب سوختگیری خودروی CNG در مجاورت پیاده رو یا جایی که امکان ساخت پیاده رو وجود دارد، هر پروب سوختگیری که کمتر از 3 متر پیاده ور فاصله دارد باید توسط دیوار بلند یا دیوار منحرف کننده بخار، طوری از پیاده و جدا گردد تا امکان سوختگیری خودرو از پیاده رو وجود نداشته باشد . اگر پروب سوختگیری خودرو CNG بین 3 تا 5/4 متر از پیاده رو فاصله داشته باشد، یک دیوار نرده ای کم ارتفاع باید در امتداد پیاده رو کشیده شود تا اطمینان حاصل گردد که خودرو تحت سوختگیری نتواند وارد پیاده رو شود .

3ـ2ـ7ـ2 نباید در فاصله 3 متری اطراف پروب سوختگیری خودرو در هیچ یک از مکانهای پر کردن خودرو منبع اشتعالی وجود داشته باشد ( ر.ک. پیوست « د » ).

3ـ2ـ8ـ3 پروب سوختگیری خودروی CNG باید طوری قرار گیرد که ناحیه خطرناک اطراف هر یک از مکانهای سوختگیری، به هیچ یک از دریچه های ساختمانی که جنبه مکان عمومی را دارد تجاوز نکند.

3ـ2ـ8 موقعیت کمپرسور

به بخش 9 و تصاویر ج ـ1، ج ـ2 و ج ـ3 رجوع شود.

3ـ2ـ9 قرارگیری واحد ذخیره گاز

اگر تجهیزات CNG در مجاورت یک پمپ بنزین یا جایگاه تحویل سوخت مایع باشد، این دو باید حداقل 5 متر با یکدیگر فاصله داشته باشند .

] یادآوری اطلاعاتی: ممکن است در این مورد الزامات قانونی وجود داشته باشد. این مورد باید بررسی شود . [

 

3ـ3 سیستم ساکن ذخیره گاز و چیدمان

3ـ3ـ1 مخازن ( ر.ک 2ـ1 ) 

3ـ3ـ1ـ1 برای دسترسی فوری و اطمینان از این که همه اتصالات مخزن به راحتی قابل دسترس باشند، واحدهای چند تایی مخازن که یک ذخیره ساکن CNG را تشکیل می‌دهند و بصورت عمودی ذخیره می‌شوند باید از نظر عرضی محدود به 1/1 متر، از نظر طول محدود به 5/5 متر و از نظر ارتفاع نسبت به سطح کف محدود به 6/1 متر باشد . این چنین واحد ذخیره ای باید از دیگر واحدها با فاصله 2 متر جدا شود .

3ـ3ـ1ـ2 فاصله های جداسازی، چیدمان سوختگیری و یک مخزن ذخیره عمودی معمولی CNG در پیوست الف نشان داده شده است .

3ـ3ـ2 در صورتی که در تجهیزات ذخیره ساکن، مخازن در وضعیت افقی قرار داشته باشند، هر واحد ذخیره باید از نظر ارتفاع محدود به 6/1 متر، از نظر طول محدود به 7 متر و از نظر عرض برابر طول یک مخزن تا 2 متر باشد . برای اطمینان از دسترسی آسان، همه اتصالات مخزن باید طوری قرار گیرند که در هر واحد همه به یک سمت باشند . این چنین واحد ذخیره ای باید از دیگر واحدها با فاصله ای که از 2 متر کمتر نیست جدا شود . وقتی واحدهای ذخیره  افقی به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند، اتصالات مخازن باید طوری ترتیب داده شوند که مقابل اتصالات واحدهای دیگر قرار نگیرند. فواصل جداسازی، چیدمان سوختگیری و یک مخزن ذخیره افقی متداول CNG در شکلهای الف ـ 1، الف ـ2، الف ـ 3  آورده شده است .   

3ـ3ـ3 مخازنی که بطور افقی نصب می‌شوند باید در هر واحد ذخیره با فاصله ای که کمتر از 30 میلیمتر نباشد از یکدیگر جدا شوند . ماده بکار رفته برای جدا کردن مخازن باید بقدرکافی محکم بوده و بناید جاذب رطوبت باشد و در نقاط تماس باید احتیاطات خاص انجام شود که از خوردگی جلوگیری شود . شیرهای مخازن باید در همان طرف مقابل به نقطه سوختگیری قرار گرفته و طوری ترتیب داده شوند که تخلیه نشت گاز به سمت بالا بوده و از مخازن بالایی فاصله داشته باشند . شیرها، چند راهه ها و لوله کشیها باید طوری باشند که در مقابل آسیب ناشی از خودروها، وسایل تعمیر یا عبور تجهیزات حفاظت شده باشند .

3ـ3ـ4 فاصله بین هر منطقه ذخیره مخازن باید 2 متر باشد . واحد ذخیره CNG می‌تواند مجاور یک جایگاه پمپ بنزین یا سوخت مایع موجود قرار گیرد که در اینصورت این دو باید با حداقل فاصله 5 متر از یکدیگر جدا شوند ( رجوع شود به پیوستهای « الف » و « ب » ).

3ـ3ـ5 مخازن و تانک های ذخیره مادر باید در فوندانسیون محکم، جمع و جور و با تخلیه مناسب آب نصب شوند . این فوندانسیون می‌تواند به شکل یک سکو باشد که له لبه ها آن در فاصله 2 متری از جلو و کناره های واحد مخازن ذخیره بالا آمده باشد تا یک جدول بالا آمده را تشکیل دهد و خودروها اجازه حرکت به سمت آن را داشته باشند .

3ـ3ـ6 ذخیره بالای سطح باید توسط یک نرده از جنس توری فولادی دندانه دار یا چیزی مشابه آن که منطقه انبارش را از یک متری محل ذخیره مخازن احاطه کرده طوری محافظت شود که از آسیب دیدن یا دستکاری افراد غیر متخصص محفوظ بماند . واحدهای ذخیره بالاتر از سطح زمین باید از برخورد کامیونها، تریلرها و دیگر خودروهایی که در حال مانور هستند     ( در صورت وجود احتمالی چنین برخوردی ) محافظت شوند، و اینکار را می‌توان از طریق یک جدول مناسب، نرده یا تیرک و ریل انجام داد .

3ـ3ـ7 تجهیزات ذخیره گاز می‌توانند برای حفاظت در برابر تاثیر آب و هوا دارای یک سقف یا سایبان باشند . چنین سقف و سازه ای باید طوری طراحی شده باشد که پخش گاز آزاد شده یا نشت کرده را تسهیل کند و نباید امکان حبس شدن گاز را بوجود آورد . حفاظت تجهیزات ذخیره از تاثیر آب و هوایی، توصیه می‌شود .

3ـ4 ذخیره سیار گاز ـ سیستم تراوسی ( ر.ک بند 2ـ22 )

3ـ4ـ1 در هر دو مکان یعنی ایستگاه تراکم ( Compression ) که مخزن گاز کامیون پر می‌شود و ایستگاه سوختگیری که CNG از کامیون برای سوختگیری خودروها تخلیه می‌شود باید یک محوطه پارکینگ جداسازی شده فراهم گردیده باشد .

3ـ4ـ2 در محوطه های پارکینگ جداسازی شده باید امکان دسترسی آسان فراهم گردیده باشد. همچنین محوطه پارکینگ بایست طوری قرار باشد که در صورت خرابی مخزن، حداکثر حفاظت برای افراد و اجزای ایستگاه CNG وجود داشته باشد .

3ـ4ـ3 محوطه های پارکینگ برای کامیون مخزن گاز باید فاصله ایزولاسیون الزام شده در بند 3ـ2ـ4 انطباق داشته باشد.

3ـ4ـ4 فاصله های جداسازی بین شکافهای دیوارهای محوطه پارکینگ باید با ستون دوم جدول 1 انطباق داشته باشد . وجود شکاف درون دیوارها مطلوب نیست .

3ـ4ـ5 حداقل فاصله جداسازی محوطه های پارکینگ مخزن گاز از نزدیکترین فضای عمومی یا مکان های حفاظت شده (ر.ک بند 2ـ16 )نباید کمتر از 5 متر باشد .

4 طراحی مخزن تحت فشار

4ـ1 همه مخازن و تانکهای ذخیره مادر باید با یک استاندارد تصویب شده نظیر             BS 5045:Part 1  یا استاندارد آمریکایی DOT.3AA منطبق باشند .

] یادآوری اطلاعاتی : برای وجود مقررات قانونی مربوط به آزمون و گواهی دادن به مخازن و تانکهای ذخیره مادر که بر اساس این استانداردها یا پیشنهادها یا با استفاده از مشخصات پذیرفته شده دیگری ساخته شده اند، باید بررسی هایی انجام گردد . [

4ـ2 همه شیرهای مخزن و اتصالات باید برای دامنه کامل دماها و فشارها، ظرفیت گذاری شوند و سازنده باید بر روی بدنه شیر ظرفیت های کاری را به صورتی دائمی نشانه گذاری کند .

5 وسایل اطمینان تخلیه فشار

5-1 کلیات

هر مخزن یا تانک ذخیره مادر برای ذخیره CNG باید دارای یک وسیله اطمینان تخلیه فشار و یک شیر جدا کننده باشد که باید پس از نصب مخزن ذخیره در محل نگهداری ذخیره به راحتی قابل دسترس باشد . شیر جدا کننده نباید قادر به بستن وسیله اطمینان تخلیه فشار باشد یا این که باید در وضعیت باز قفل شود .

5ـ1ـ1 در وسایل اطمینان تخلیه فشار در صورت لزوم، خروجی باید طوری یا با زاویه ای قرار گیرد که در صورت ایجاد ایجاد فشار بالا، گاز خارج شده از آنها مستقیماً به اپراتورها یا افرادی که در مجاورت نزدیک محفظه مخازن ذخیره هستند برخورد نکند .

5ـ2 وسایل اطمینان تخلیه فشار برای واحدهای مخزن ذخیره

5ـ2ـ1 لوله کشی یا سیستم های ذخیره گاز باید توسط وسایل طمینان تخلیه فشار در برابر افزایش فشار محافظت شوند . وسایل اطمینان تخلیه فشار که برای حفاظت سیستم های ذخیره نصب می‌شوند باید برای تخلیه حداکثر جریان ایجاد شده توسط کمپرسور ظرفیت کافی داشته باشند و طوری تنظیم شده باشند که در فشاری که از یکی از دو فشار زیر تجاوز نکند در وضعیت باز قرار گیرند( هر کدام که کوچکتر است ):

%20 بالای حداکثر فشار کاری مجاز سیستم یا فشاری که یک تنش محیطی معادل %75 حداقل حد تسیلم مشخص شده، ایجاد می‌کند.

5ـ2ـ2 مجموعه صفحه پاره شونده ـ آلیاژ ذوب شونده در شیر مخزن

5ـ2ـ2ـ1 باید یک مجموعه ترکیبی  صفحه پاره شونده ـ آلیاژ ذوب شونده باید در شیر مخزن قرار داشته باشد . آلیاژ ذوب شونده باید دارای دمای اسمی تسلیم ذوب باشد که از  C ˚ 104 بیشتر نبوده و از  C ˚ 97 کمتر نباشد . اگر این آلیاژ ذوب شود، صفحه پاره شونده باید در فشاری که کمتر از 5/1 برابر فشار کاری توصیه شده توسط سازنده برای مخزن نبوده و از فشار آزمون مخزن بیشتر نیست، تسلیم شود . صفحه پاره شونده نباید بعد از ذوب شدن آلیاژ ذوب شونده، در فشارهای زیر MPa 75/24 عمل نماید و همیشه بایست در فشار هایی در حد MPa 30 عمل کند . خروجی تخلیه صفحه باید با الزامات بند 5ـ1ـ2 منطبق باشد .

 

5ـ2ـ2ـ2 شیر اطمینان

علاوه بر الزامات بند 5ـ2ـ2ـ1 ، باید از یک شیر اطینان مکانیکی که در یک فشار از پیش تعیین شده باز می‌شود، استفاده نمود . این شیر اطمینان نباید بخشی از شیر مخزن بوده و نباید با عملیات آن مرتبط باشد .

5ـ2ـ3 وسایل اطمینان تخلیه فشار برای سرویس گاز طبیعی نباید دارای وسیله بالارونده1 باشند . در صورت خارج قرار گرفتن وسایل تنظیم، آنها باید دارای روشهایی برای مهر و موم کردن  باشند تا بتوان از دستکاری افراد غیر متخصص جلوگیری کرد . در صورتی که نیازی به شکستن این مهر و موم باشد، شیر باید تا برقراری مجدد مهر و موم از سرویس خارج شود . هر گونه تنظیم در مورد شیرهای اطمینان گاز طبیعی باید توسط سازنده یا دیگر شرکتهایی که دارای افراد کاردان، امکانات کافی برای تعمیر، تنظیم و آزمون این شیرها انجام گیرد . سازمانی که چنین تنظیمهایی را انجام می‌دهد باید یک آویز دائمی که روی آن فشار تنظیم، ظرفیت و تاریخ درج شده متصل سازد . همه شیرهای اطمینان باید به طور دوره ای آزمون شده و شرایط کاری درست خود را حفظ کنند .

5ـ2ـ4 اگر از رگولاتورهای فشار استفاده می‌شود، آنهاباید از نوع مناسب باشند . یک وسیله اطمینان تخلیه فشار باید در سمت فشار پایین هر مرحله نهایی رگولاتور و روی سمت فشار پایین همه دیگر رگولاتورها قرار گیرد مگر آنکه لوله ها یا اتصالات یا هر دو که از سمت فشار پایین این رگولاتورها به سمت فشار بالای مرحله بعدی رگولاتور وصل می‌شوند،‌مناسب فشار مخزن ذخیره باشند .

5ـ2ـ5 حداقل میزان تخلیه شیرهای اطمینان واحدهای ذخیرة CNG باید دست کم برابر هر ورودی از سیستم، به صورت ذخیره یا فشرده باشد .

] یادآوری اطلاعاتی: در مورد مقررات قانونی مربوط به وسایل اطمینان تخلیه فشار، فشارهای کاری مخزن و رگولاتورهای فشار بایست بررسی هایی انجام شود . [

5ـ2ـ6 هر وسیله اطمینان تخلیه فشار باید از نظر فشاری که شروع به تخلیه می‌کند و ظرفیت تخلیه بر حسب متر مکعب بر ساعت توسط سازنده بوضوح نشانه گذاری شود .

5ـ2ـ7شیر قطع نباید بین وسیله اطمینان تخلیه فشار و واحد ذخیره گاز قطع قرار گیرد، مگر در مورد شیر قطعی که می‌تواند در مورد تأسیسات با شیرهای چندگانه قرار گیرد یا اگر ترتیب شیرها در همه اوقات امکان جریان کامل جریان کامل مورد نیاز را از شیر اطمینان فراهم سازد . گشودگی یا ارتباط بین واحد ذخیره گاز و وسیله ( یا وسایل ) اطمینان تخلیه فشار باید دست کم برابر مجموع سطوح ورودی همه وسایل اطمینان تخلیه فشار متصل به هم باشد .

] یادآوری اطلاعاتی : ممکن است مقررات قانونی در مورد قرارگیری این شیرهای قطع وجود داشته باشد . این مورد باید بررسی شود [

5ـ2ـ8 وسایل اطمینان تخلیه فشار باید طوری قرار گرفته باشند که یک تخلیه مسدود نشده با اندازه کامل به یک مکان ایمن داشته باشند و باید چنان قرار گرفته باشند که گاز خارج شده به مخزن، شیرها، اتصالات یا مجرای تخلیه زیر لبه بام ساختمان برخورد نکند .

5ـ2ـ9 بجز شیرهای اطمینانی که با شیرهای سرویس یکپارچه اند، وسایل اطمینان تخلیه فشار روی تانکها و مخازن باید در یک وضعیت عمودی قرار گرفته و دارای یک کلاهک باران مناسب باشند .

5ـ2ـ10 همه وسایل گاز طبیعی باید طوری ساخته شوند که ایمنی معادل آنچه را که برای سایر قسمتهای سیستم مورد نیاز است فراهم کنند، مگر آنکه برای مورد خاصی در نظر گرفته شده باشند .

6 محافظت در برابر خوردگی

6ـ1 مخازن تحت فشاری که در معرض خوردگی توسط شرایط جوی قرار دارند، باید با رنگ یا روش معادل دیگری که برای جلوگیری از خوردگی لازم است، حفاظت شوند .

6ـ2 توجه استفاده کننده به اهمیت اجتناب از خوردگی که می‌تواند عمر کاری مخزن را محدود کند و در موارد جدی مشخصات خستگی را تحت تأثیر قرار دهد جلب می‌شود . بکارگیری روشهای دوره ای مناسب نگهداری پیشگیرانه ضد خوردگی قویاً توصیه می‌شود .

6ـ3 لوله کشی روی سطح زمین ( روکار ) باید در برابر خوردگی محافظت شده و در برابر آسیب مکانیکی، بقدر کافی نگهداری و محافظت شود . باید از استفاده فلزهای غیر مشابه در لوله ها، اتصالات و دیگر اجزا خودداری کرد . اتصالات و لوله های از جنس فولاد ضد زنگ باید با یکدیگر سازگار باشند. باید در مورد نقاط تماس بین اجزا از جنس فلزات واکنش زاتر با فلزات نجیب تر دقت ویژه مبذول داشت .

یادآوری : « فلزات غیر مشابه » می‌تواند شامل آلیاژهای مختلف فولاد ضد زنگ باشند .  

6ـ4 لوله کشی زیر سطح زمین ( توکار ) باید با یک سیستم جلوگیری کننده از خوردگی سطح خارجی لوله ها محافظت شود . لوله کشی باید در عمقی قرار گیرد که از آسیب مکانیکی محفوظ باشد. لوله کشی باید در کانالی به عمق 600 میلیمتر دفن و باید در ماسه تمیز و خشک آب شیرین1 که دورتادور لوله را گرفته پوشانده شود تا مانع آز آسیب رسانی به سیستم حفاظت لوله کشی گردد .

6ـ5 یک سیستم حفاظت کاتدیک نباید موجب تداخل با دیگر سازه های زیرزمینی گردد       ( ر.ک قسمت 9 استاندارد NZS5258 :1979 ).

] یادآوری اطلاعاتی : برای اطلاع از هر گونه مقررات قانونی راجع به حفاظت کاتدیک یک لوله کشی زیرزمینی بررسی شود . [

7 انتقال CNG

7ـ1 تجهیزات

همه وسایلی که در تأسیسات گاز طبیعی بکار میروند باید از نظر نوع و ساختار، مناسب برای مصرف مورد نظر خود باشند .

7ـ2 شیرها

7ـ2ـ1 بجز در مواردی که در بند 7ـ2ـ3 ذکر شده، بین واحد ذخیره گاز و نازل پر کننده خودرو باید حداقل 4 شیر قطع موجود باشد ( ر.ک پیوست « ب » ).

 یادآوری ـ در برخی ایستگاهای سوختگیری، بیش از یک لوله خروجی از واحد ذخیره به نقطه توزیع وجود دارد . در چنین مواردی هر خط تغذیه باید دارای یک مجموعه شیر تشریح شده در زیر باشد .

7ـ2ـ2 شیر جداکننده واحد ذخیره گاز

هر واحد ذخیره گاز باید یک شیر جداکننده سریع عمل کننده برای ذخیره گاز داشته باشد که روی لوله تغذیه فولادی و بلافاصله در مجاورت واحد ذخیره گاز قرار دارد و امکان قطع و جداکردن هر یک از واحدها را به وجود آورد . این شیرها درون محوطه نرده های ایمنی قرار خواهند داشت .

7ـ2ـ3 شیر اصلی قطع

در لوله خروجی فولادی ولی بلافاصله مجاور واحد ذخیره گاز باید یک شیر اصلی قطع وجود داشته باشد . این شیر باید قابل قفل شدن باشد ولی نباید قابل باز شدن قفل باشد . شیر باید از نوع سریع عمل کننده بوده و باید در خارج از نرده های ایمنی

/ 0 نظر / 164 بازدید