رویه‌های به کارگیری

IGE / UP / 5    Part 1

COMMUNICATION 1558

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

خودروهای گاز طبیعی

طراحی و نصب ایستگاه‌های سوختگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست عناوین

صفحه

 

بخش

 

مقدمه

1

 

محدودة کاربر

2

 

ملاحظات قانونی و وابسته

3

 

شرح کلی

4

 

اصول طراحی و نصب

5

 

محل و جانمایی تجهیزات

6

 

تأمین گاز و اندازه‌گیری

7

 

کمپرسورگاز ( شامل ضمایم )

8

 

تجهیزات ذخیره ( شامل ضمایم )

9

 

شیرها، رویه‌های خاموش کردن، لوله‌کشی ایستگاه ( ضمایم )

10

 

توزیع کننده سوختگیری خودرو

11

 

تجهیزات برقی و سیم‌کشی

12

 

آزمون، گازشویی و راه‌اندازی

13

 

تذکرات عملی و دستورالعمل‌ها

14

پیوستها

 

لغتنامه

1

 

دستورالعمل‌های سوختگیری

2

 

تجدید اعتبار مخزن

3

 

اتاقکها ـ رویه‌های اضطراری برای تهویة مکانیکی

4

 

آزمون هیدروستاتیک و نیوماتیک

5

 

گازشویی

6

 

طراحی نازل سوختگیری

7

 

مدارک مرتبط

8

بخش 1: مقدمه

1ـ1. این رویه‌ها مشخصات طراحی و نصب ایستگاه‌های سوختگیری گاز طبیعی به خودرو را ارایه می‌دهند.

1ـ2. این مدرک هنگام ارایة رویه‌های خاص، از عبارات " بایست "1  ، " باید " 2 و " می باید "3 استفاده می‌کند( بدون مقابله با بند 1ـ4 ).

الف ـ عبارت " می باید " ، الزامی را که در قانون انگلستان در زمان انتشار این متن وجود دارد، مشخص می‌کند.

ب ـ عبارت " باید " ، رویه‌ای  را ارایه می‌دهد که انطباق کامل و بدون انحراف از آن مورد نظر است.

ج ـ عبارت " بایست " ، رویه‌ای را ارایه می‌دهد که انطباق با آن مورد نظر است و انحراف از آن پس از بررسی اولیة مورد قبول در نظر گرفته خواهد شد.

1ـ3 . اکنون کاملاً پذیرفته شده که بیشتر حوادث در صنعت،‌ از برخی دیدگاه‌ها همانگونه که به عوامل فنّی بستگی دارد، به انسان نیز وابسته است؛ چرا که اقدامات افراد، موجب آغاز یا نقش داشتن آنها در حوادث می‌شود یا افراد می‌توانند با اقدامات بهتر، از بروز آنها جلوگیری کنند.

    بنابراین در نظر داشتن مدیریت مناسب این عوامل انسانی و کنترل ریسک، ضروری است. برای انجام این کار، توصیه می‌شود که بررسی مناسبی از نشریه "اداره سلامت و ایمنـی"4 (HS) G48 در مورد " عوامل انسانی در ایمنی صنعتی " صورت گیرد.

1ـ4 . این رویه‌ها در جستجوی استفاده از روش یا مقررات اجباری در برابر قضاوت مهندس مسؤول نیست. هر گاه روشهای بهتر و جدیدتری به وجود آمده و ثابت شود، بدون هرگونه تأخیر، باید از آنها در اصلاح این رویه‌ها استفاده کرد. اصلاحیه‌های این رویه‌ها بنابر نیاز منتشر خواهد شد و انتشار آنها در مجلة مؤسسه و سایر نشریات مربوطه اعلام خواهد شد.

1ـ5 . درخواستهای تفسیر رویه‌های مربوط به موضوعهایی که در محدودة کاربرد خود، بطور کامل تحت پوشش این متن نیستند، باید برای دبیرخانة " مؤسسة مهندسان گاز " ارسال شود، که برای بررسی و اظهار نظر به کمینة فرعی مربوطه، ارائه خواهد شد. ولی در هر صورت مسؤولیت نهایی  به عهدة مهندس مسؤول انجام کار خواهد بود و هر گونه اظهار نظری که توسط " مؤسسة مهندسان گاز " ارایه شود مسؤولیتی را از وظایف مهندس مسؤول نمی‌کاهد.

بخش 2: محدودة کاربرد

2ـ1. این رویه‌ها، طراحی و نصب ایستگاه‌های سوختگیری گاز طبیعی فشرده (CNG) به خودرو را که در فشارهای کمتر از 250 بار کار می‌کنند، پوشش می‌دهد در صورت توجه کافی به ایمنی عمل کرد اجزا، فواصل مجاورت، استقامت مکانیکی و آزمون سلامت تأسیسات، ممکن است بتوان این رویه‌ها را در فشارهای کاری بالاتر هم به کار گرفت.

2ـ2. این رویه‌ها در مورد ایستگاه‌های سوختگیری که با گاز طبیعی توزیع شدة معمولی تغذیه می‌شوند ( گاز خانوادة دوم طبق تعریف BS1179 ) کاربرد دارند و همچنین برای سایر گازهای سوختی شامل آنهایی که از محل های دفن زباله ( بیوگاز ) به دست می‌آیند نیز مناسب خواهند بود. ولی ترکیبات متفاوت و بخصوص تأثیر احتمالی آنها بر مواد و عملیات و نحوة ارتباطشان با خودرویی که از آنها استفاده خواهد کرد، باید شناسایی شوند.

    ایستگاه‌های سوختگیری گاز طبیعی مایع (LNG) در محدودة کاربرد این رویه‌ها قرار ندارند.

2ـ3. این رویه‌ها به ایستگاه‌هایی که توزیع کننده‌های سوختگیری سریع یا آرام دارد، مربوط نمی‌شوند. در صورت تناسب، این رویه‌ها را می‌توان در مورد واحدهای سوختگیری خود کنترل شدة یکپارچه1 و واحدهای سیار نیز به کار برد. در این شرایط، ملاحظات ویژه ای را باید مد نظر داشت.

2ـ4. کتابچة دیگری از رویه‌ها که طراحی و نصب اجزای سیستم سوخت خودروی گاز طبیعی را در بردارد، تحت عنوان IGE/UP/5 pt 22  قابل دسترسی است.

 

بخش 3: ملاحظات قانونی و وابسته

    این رویه‌ها براساس پیش زمینه‌های قانونی اجباری در انگلستان، در زمان انتشار خود تنظیم شده‌اند. ممکن است در سایر کشورها، ملاحظات مشابهی کاربرد داشته باشند که در این صورت، ارجاع به این مقررات ملی مرتبط، ضروری خواهد بود. ملاحظات قانونی و وابسته‌ای که در این بخش مشخص شده‌اند، به طور خاص به ایستگاه‌های سوختگیری گاز طبیعی مربوط است.

    در پیوست (8) مقررات، یادداشتهای راهنما، استانداردها و... که در این کتابچة رویه‌ها معرفی شده و نیز سایر مقرراتی که ممکن است به کار گرفته شوند، فهرست شده‌اند. هر جا که استانداردها و سایر مقررات انگلیسی ارایه شده‌اند، ممکن است استانداردها یا مقررات ملی یا بین المللی معادلی نیز به همان صورت مناسب باشد.

3ـ1. ملاحظات قانونی

3ـ1ـ1.   مشاوره

3ـ1ـ1ـ1.کسب مجوز طراحی و ساخت از مرجع صاحب صلاحیت مربوطه، ضروری خواهد بود.

3ـ1ـ1ـ2. ادارة سلامت و ایمنی، ادارة گمرک و مالیات، سازمان آتش نشانی محلی و بیمه‌گران نیز باید آگاه شوند.

3ـ1ـ2. مقررات

      قانون سلامت و ایمنی در محل کار

      قانون حفاظت محیط زیست

      مقررات کیفیت گاز

      قانون گاز (1986) ـ برخی الزامات قانونی، تحت این قانون قرار دارند،  (برنامة 5 قسمت دوم) که تأمین گاز به کمپرسور را مد نظر قرار می‌دهد. علاوه بر آن، استفاده کننده باید با ارسال یک برگ اعلام چهارده روزه، سازمان انتقال گاز را از قصد خود برای نصب کمپرسور گاز آگاه کند.

مقررات برق در محل کار

مقررات سیستمهای تحت فشار و مخازن قابل حمل گاز

3ـ2. ملاحظات مرتبط

3ـ2ـ1. کدهای عملی

HSE Guidance HS(G)41 petrol filling stations: construction and operation.

HSE Gvidance HS(G)48 Hvman factor in indvstrialsafety.

3ـ2ـ2. صلاحیت

    هر شخصی که در طراحی، نصب یا آزمون یک ایستگاه سوختگیری گاز طبیعی درگیر است، باید صلاحیت انجام این کار را داشته باشد. این صلاحیت با ترکیب متناسبی از تحصیل، آموزش و تجربة عملی به دست می‌آید.

بخش 4: شرح کلی

4ـ1. تأمین گاز و اندازه‌گیری

    الزامات تغذیة گاز ورودی و نصب وسیلة اندازه‌گیری گاز، ابتدا به میزان تقاضای فشار و جریان از کمپرسور گاز بستگی دارد.

4ـ2. کمپرسور گاز

    به طور کلی، کمپرسورهای گازی که در ایستگاه‌های سوختگیری گاز طبیعی به کار         می‌روند، دارای دبی های نسبتاً کم هستند، ولی افزایش فشارهای بالا ( معمولاً تا 250 بار ) تولید می‌کنند. یک کمپرسور ممکن است یک مخزن ذخیرة مادر ( بالک ) با به طور مستقیم تجهیزات سوختگیری را تغذیه کند و معمولاً یک ماشین رفت و برگشتی1 چند مرحله‌ای است که ممکن است با موتور برقی یا یک موتور احتراق داخلی به حرکت درآید.

4ـ3. ذخیرة گاز

    ممکن است برای تسهیل در سوختگیری پیوستة خودروها، حجم از گاز، ذخیره شود. معمولاً ذخیره در انباره‌هایی از مخازن چندگانه انجام می‌شود تا سوختگیری تسریع شده و اندازة‌ کمپرسور کاهش یافته و تعداد چرخه‌های روشن ـ خاموش محدود شود. معمولاً مخازن از طریق چند راهه به یکدیگر متصل می‌شوند تا در نقطة سوختگیری، یک " ذخیرة توزیع آبشاری "2 را ایجاد کنند.

    مخازن در دوره‌های مشخص شده‌ای، نیاز به تجدید اعتبار خواهند داشت. این کار نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد تا میزان تحویل ایستگاه طی مرحلة تجدید اعتبار، تحت تأثیر قرار نگیرد.

4ـ4. توزیع کنندة سوختگیری خودرو

4ـ4ـ1. اجزا

    معمولاً یک توزیع کنندة‌ سوختگیری خودرو، از اجزای زیر تشکیل شده است:

ـ واحد توزیع ـ انداره گیری

ـ شیلنگ سوختگیری

ـ نازل سوختگیری

گازی که باید توزیع شود یا به طور مستقیم از کمپرسور کشیده و یا از ذخیره در محل، و سپس به خودرو منتقل می‌شود، این رویه، مشابه تجهیزات سوختگیری مایع، نیاز به مقداری عملیات دستی دارد.

4ـ4ـ2. روشهای سوختگیری

    برای سوختگیری خودرو، از دو روش می‌توان استفاده کرد:

الف ـ سوختگیری سریع

عملیات سوختگیریی است که معمولاً چند ساعت یا برای مثال در طول شب انجام می‌شود.

معمولاً در تجهیزات سوختگیری آرام، عملیات سوختگیری بدون حضور متصدی انجام می‌گیرد و در نتیجه، ممکن است وجود سیستمهای ایمن و حفاظتی در مورد آن ضروری باشد.

تجهیزاتی که در عملیات سوختگیری سریع و آرام به کار می‌روند، تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارند؛ ولی اجزای اصلی سیستم مشابه‌اند.

4ـ4ـ3. عملیات

توزیع کننده می‌تواند به یکی از دو روش زیر باشد:

الف ـ توزیع کنندة‌ دستی یا برقی سه خط ( انباره ).

ب ـ یک پایة سوختگیری که در ایستگاه‌های سوختگیری آرام استفاده می‌شود.

در یک ایستگاه سوختگیری سریع، از توزیع کننده برای مرتبط کردن خودرو به سیستم ذخیرة‌ آبشاری و کنترل حداکثر فشار سوختگیری مخزن ( های ) خودرو استفاده می‌شود.

در یک ایستگاه سوختگیری آرام، پایة سوختگیری به طور مستقیم به خط تخلیة کمپرسور متصل است، در این مورد، فشار سوختگیری، معادل فشار تخلیة کمپرسور است.

    یک واحد توزیع کننده، ممکن است دارای یک وسیلة اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری مقدار و محاسبة بهای گاز توزیع شده باشد.

4ـ5. سیستمهای کنترل

یک سیستم کنترل با توجه به درخواستهای توزیع کنندة سوختگیری خودرو، کمپرسور و دیگر تجهیزات ذخیره را به کار می اندازد.

بخش 5: اصول کلی طراحی و نصب
5ـ1. ساختار کلی

5ـ1ـ1. همة تجهیزات، اجزا، لوله‌کشها و اتصالات، باید از نوع و ساختار مناسب برای استفادة مورد نظر خود، شامل دامنة کامل فشارها، دماها و بارهایی باشند که ممکن است تحت شرایط عادی و بروز عیب رخ دهد و باید بتوان آنها را طبق دستورالعمل هر سازنده نیز به کار برد.

5ـ1ـ2. هر کمپرسور، تجهیزات ذخیره یا توزیع کنندة سوختگیری خودرو، باید در یک بستر یا سکوی محکم، تخت و افقی نصب شود.

5ـ2. کیفیت گاز

5ـ2ـ1. گاز تحویل شده به وسیلة ایستگاه سوختگیری

5ـ2ـ1ـ1. الزامات قانونی برای کیفیت گازی که در انگلستان تأمین می‌شود، در " مقررات کیفیت گاز "1 آورده شده است.

5ـ2ـ1ـ2. هر مشخصاتی که برای کیفیت گاز تأمین شود، باید الزامات سازندة هر گونه تجهیزات خاص موجود در ایستگاه را برآورده کند.

5ـ2ـ1ـ3. بایست افت و خیزهای دوره‌ای موجود در ترکیب گاز سیستم انتقال گاز را مد نظر قرار داد و در این مورد، نظرات " شرکت انتقال گاز " را جویا شد.

5ـ2ـ2. گاز تأمین شده از کمپرسور

5ـ2ـ2ـ1. گازی که از کمپرسور یا خشک کن پایین دست همراه آن ( درصورت وجود ) عبور       می‌کند، باید دارای میزان رطوبتی باشد که تحت شرایط مورد انتظار کاری، موجب تشکیل هیدرات ـ آب در هیچ یک از تجهیزات پایین دست یا سیستم سوخت خودرو نشود.

ممکن است برای دستیابی به میزان رطوبت قابل قبول، لازم باشد یک سیستم خشک کن نصب شود، که خود ممکن است سطح مواد بودار گاز طبیعی را کاهش دهد. گازی که از هر سیستم خشک کن عبور می‌کند، می باید از نظر میزان مواد بودار، با " مقررات کیفیت گاز "‌ انطباق داشته باشد.

5ـ2ـ2ـ2. بایست  آب چگالیدة شده را که ممکن است درمخازن ذخیره پدید آید، مد نظر قرارداد.

محدود کردن نقطة شبنم در مخازن ذخیره، کار مطلوبی است؛ چون در این صورت، می‌توان فواصل آزمونهای مخزن را افزایش داد( ر.ک.پیوست 3 ).

5ـ2ـ2ـ3. مقدار ذرات معلق گازی که به توزیع کننده تغذیه می‌شود، باید در حدی باشد که باعث خرابی تجهیزات توزیع کننده یا سیستم سوخت خودرو نشود. بایست در مسیر گاز، یک فیلتر نصب شود که ذرّات با ابعاد بزرگتر از 5 میکرون را از خود عبور ندهد.

5ـ2ـ3. نگهداری و سرویس

هرگونه عملیات نگهداری وسرویسی که طی کار ایستگاه سوختگیری پیش بینی        می‌شود، نباید تأثیر نامطلوبی برکیفیت گاز تأمین شده از ایستگاه داشته باشد.    

بخش 6 : محل و جانمایی تجهیزات

6ـ1. کلیات

6ـ1ـ1. ایستگاه سوختگیری بایست درفضای باز قرار گیرد؛ ولی برخی موارد تجهیزات  می‌توانند با رعایت کردن این رویه‌ها در محیط بسته قرار گیرند.

6ـ1ـ2. موقعیت محل و جانمایی آن باید بدقت برنامه‌ریزی شود؛ چون بیشتر اجزای محل سوختگیری از نظر قرارگیری و حد اقل فواصل جداسازی، دارای محدودیتهایی هستند که ممکن است تحت تأثیر الزامات " منطقة خطرناک " قرار بگیرند.

 

 

 

6ـ2. مناطق خطرناک

6ـ2ـ1. ممکن است درمراحل اولیة پروژه، لازم باشد مناطق خطرناک تقریباُ مشخص شوند تا امکان تعیین تجهیزات برقی و موقعیت سایر چشمه‌های بالقوة اشتعال به وجود آید. ولی پیش از به کاراندازی ایستگاه سوختگیری و با استفاده از استاندارد BS5345:pt2 یا یک استاندارد معادل مناسب، باید یک نقشة کامل تهیه شود.

6ـ2ـ2. برای تعیین موقعیت تجهیزات برقی و سایر چشمه‌های اشتعال، باید یک تحلیل      رده‌بندی منطقة خطرناک انجام شود. رده‌بندی باید براساس یک کد مناسب انجام شود. اصول مشخصات نشریة گاز انگلستان1 BGC/PS/SHA1 را می‌توان برای این منظور برد.

6ـ2ـ3. در عملیات عادی یک ایستگاه سوختگیری NGV 2 انتظار به وجود آمدن یک مخلوط قابل اشتعال هوا ـ گاز نمی‌رود. هر گونه رهاسازی گاز به عنوان " درجه دوم "  رده‌بندی می‌شود. در نتیجه، معمولاً باید رده‌بندی منطقة خطرناک " ناحیة (2) " را به کار برد.

ناحیه‌بندی را می‌توان در موقعیتهای زیر در رهاسازیهای درجه دوم به کار برد:

- درون ساختمانها، خانه‌ها و اتاقکهای اختصاصی دارای تهویة خاص که در آنها میزان تهویه، به قدری باشد که احتمال رسیدن پتانسیل گاز رها شده ( ر.ک بند 6ـ4ـ2 ) درهر جای آنها بجز در مجاورت محل رهاسازی، به غلظت 25 درصد حد پایین3 قابل اشتعال (LFT ) برسد.

ـ در فضای باز

رهاسازیهای درجه دوم می‌توانند در محل اتصال فلانجها، اتصالات فشاری،  اتصالات پیچی لوله‌ها، درزبند (gland) شیرها، دیافراگمهاتی رگولاتور و... رخ دهد.

 معمولاً هر ساختمان یا اتاقکی که شامل یک چشمة رهاسازی گاز نباشد، ولی درون یک منطقة خطرناک قرار گیرد، باید دارای همان رده‌بندی آن ناحیه فرض شود؛ مگر آن که هیچ گونه گشودگی به منطقة خطرناک وجود نداشته باشد و بتوان نشان داد که ساختار آن نسبت به نفوذ احتمالی یک فضای قابل اشتعال گاز، نفوذ ناپذیر است.

6ـ3. محدودیتها و فواصل جداسازی ( ر.ک. تصویر 1 )

6ـ3ـ1. کمپرسور ( شامل تجهیزات ضمیمه )

6ـ3ـ1ـ1. رده‌بندی منطقة خطرناک باید اعمال شود ( ر.ک. بند 6ـ2 )

6ـ3ـ1ـ2. نصب باید در یک موقعیت با تهویة خوب و به طور ایده آل در فضای باز قرار گیرد.

6ـ3ـ1ـ3. باید برای عملیات نگهداری، فضای دسترسی کافی وجود داشته باشد. باید در همة‌ اطراف و بالای کمپرسور، فاصله ای طبق دستورالعمل‌های سازنده وجود داشته باشد.

6ـ3ـ2. تجهیزات ذخیره ( شامل تجهیزات ضمیمه )

6ـ3ـ2ـ1. رده‌بندی منطقة خطرناک باید اعمال شود ( ر.ک. بند 6ـ2 )

6ـ3ـ2ـ2. نصب باید در یک موقعیت با تهویه خوب و به طور ایده آل در فضای باز قرار گیرد. علاوه بر آن، کف تجهیزات باید طوری طراحی شده باشد که از تجمع مایعاتی مثل آب، سوختهای مایع و... در زیر مخازن ذخیره جلوگیری کند.

6ـ3ـ2ـ3. تجهیزات باید نسبت به هر ساختمان ( بجز اتاقک کمپرسور که برای این منظور طراحی شده ـ با توجه به بند 6ـ4 )، مرز محوطه سوختگیری یا هر چشمه ثابت اشتعال، دست کم در حداقل فاصلة جداسازی نشان داده شده در جدول (1) قرار گیرد.

 

 

 

 

حجم ذخیره

( حجم آبی )

( لیتر )

حداقل فاصلة جداسازی

(m)

با دیوار مقاوم به آتش (m)

کمتر و برابر 10000

بیشتر از     10000

0/4

0/10

0/1

0/4

 

جدول (1)ـ حداقل فاصلة جداسازی تجهیزات ذخیره از ساختمانها و...

6ـ3ـ2ـ4. اگر یک دیوار مقاوم به آتش ساخته شود، در نتیجة آن، حداقل فاصلة ایزولاسیون کاهش می یابد. ساختار این دیوار، باید حداقل دارای یک ساعت مقاومت در برابر آتش، بدون سوراخ و از جنس مصالح ساختمانی صلب یا بتونی باشد.ارتفاع دیوار باید برابر بلندترین مخزن انبار و حداقل ارتفاع 2 متر باشد. این دیوار باید دارای طول کافی باشد تا اطمینان حاصل شود که فاصلة آن از نزدیکترین مخزن موجود در انبار، با حداقل فواصل ارایه شده در جدول (1) هماهنگ است . دیوار مقاوم به آتش از هر مخزن ذخیره، باید حداقل یک متر دور باشد. دیوار مقاوم به آتش ممکن است محدودة هر ناحیة خطرناک را تحت تأثیر قرار دهد یا ندهد. اگر کاهش محدودة ناحیة خطرناک مورد نظر باشد، ممکن است نیاز به اصلاح ابعاد دیوار مقاوم به آتش باشد.

6ـ3ـ2ـ5. هر دو انبارة مخزن، باید حداقل یک متر با هم فاصله داشته باشند.

6ـ3ـ2ـ6. بسته به طراحی، بایست فضای دسترسی کافی، شامل دسترسی هوایی ( درصورت تناسب ) در نظر گرفته شود تا بتوان هر یک از انباره های مخازن را برای تجدید اعتبار برداشت . برای حفاظت چند راهه، هنگامی که مخازن برداشته می‌شوند، باید دقت لازم را در نظر گرفت.

 6ـ3ـ2ـ7. این تجهیزات باید از هر گونه تجهیزات ذخیره، نقطة سوختگیری با توزیع سوخت مایع، حداقل 5 متر فاصله داشته باشد.

6ـ3ـ2ـ8. اگر تجهیزات درهوای باز واقع شده باشند، باید توسط حصاری که از هر مخزن حداقل یک متر فاصله دارد، محصور شوند.

چنین حصاری حداقل باید 2 متر ارتفاع داشته باشد و از آسیب رسانی فیزیکی به تجهیزات و نیز دسترسی بدون مجوّز جلوگیری کند.

6ـ3ـ2ـ9. تجهیزات ذخیره نباید زیر کابلهای ولتاژ بالا نصب شوند.

6ـ3ـ2ـ10. باید توسط یک زنجیر، مانع یا ... از نزدیکتر شدن خودروها به تجهیزات به فاصلة کمتر از 2 متری ممانعت کرد.

6ـ3ـ2ـ11. مخازن باید درون یک نگهدارندة دندانه ای(rack)   قرار گرفته ومحکم شوند.

هر کدام از مخازن بایست درون نگهدارندة دندانة ای، از هم مجزّا باشند تا حرکت جزئی آنها ممکن باشد.

  مخازن چند گانه بایست در انباره هایی با اندازة قابل اداره، گروه بندی شوند.

6ـ3ـ2ـ12. هر انباره عمودی مخزن، بایست از نظر اندازه به ابعاد  5/1متر عرض × 5/5  مترطول × ارتفاعی برابر با ارتفاع  یک مخزن ( با حداکثر ارتفاع 2 متر ) محدود باشد.

6ـ3ـ2ـ13. هر انباره افقی مخزن، از نظر اندازه باید به ابعاد  5/5 متر عرض × 0/2 متر ارتفاع × طولی برابر با طول یک مخزن محدود شود.

6ـ3ـ3. توزیع کنندة سوختگیری خودرو

6ـ3ـ3ـ1. رده‌بندی نواحی خطرناک باید انجام شود ( ر.ک. بند 6 ـ 2 ) ولی برای خودروهایی که برای سوختگیری وارد منطقة خطرناک دور توزیع کننده می‌شوند، این وضعیت به شرط رعایت رویه‌های ایمن سوختگیری، قابل قبول است. چنین رویه‌هایی در پیوست (2) پیشنهاد شده‌اند.

6ـ3ـ3ـ2. محلّ قرار گرفتن توزیع کننده، بایست در هوای باز یا یک محلّ خوب تهویه شده باشد.

6ـ3ـ3ـ3. توزیع کننده‌ها باید در حداقل فواصل زیر واقع شوند:

  الف ـ 0/4 متر از مرز محوطه سوختگیری

  ب ـ 0/2 متر از هر گونه تجهیزات ذخیره

  ج ـ 0/4 متر از هر گونه گشودگی به یک ساختمان

6ـ3ـ3ـ4. توزیع کننده‌ها بایست طوری قرار گیرند که خودروها فضای کافی برای مانور وارد و خارج شدن از محل سوختگیری خود را داشته باشند. علاوه بر آن، توزیع کننده‌ها باید از آسیب ناشی از خودروها در امان باشند.

6ـ3ـ3ـ5. وقتی تجهیزات سوختگیری آرام وجود داشته باشد، برای ممانعت از دخالت غیره مجاز، بخصوص طی دوره‌های عملیات پر کردن بدون نظارت، بایست حفاظت کافی مبذول شود.

6ـ3ـ3ـ6. هنگامی که یک توزیع کنندة سوخت مایع در مجاورت یک توزیع کننده گاز قرار دارد، بایست در مورد رده‌بندی مناطق خطرناک برای تجهیزات برقی، به نشریة HSE(G)41, HSE مراجعه کرد.

6ـ4. اتاقکها

6ـ4ـ1. کلیات

نصب کمپرسور و تجهیزات ذخیره، در هوای باز ترجیح داده می‌شود. اما وقتی این کار موجب جنبه‌های غیر قابل قبولی ـ فرضاً در خصوص ایمنی، حفاظت، سطح سر و صدا، محافظت آب و هوایی و... ـ می‌شود، می‌توان استفاده از یک اتاقک با طراحی سیستم تهویة مناسب را مورد بررسی قرار داد

( ر.ک. بند 6ـ4ـ2 ).

6ـ4ـ2ـ1. تجهیزات کمپرسور و تجهیزات ذخیره شامل ضمایم آنها، نباید در اتاقک مشابه قرار گیرند؛ مگر آن که هر یک در محفظه‌های مجزایی قرار گیرند که هر کدام جداگانه و طبق بند 6ـ4ـ2ـ تهویه می‌شوند.

6ـ4ـ1ـ2. هر اتاقکی که برای قرار دادن یک کمپرسور یا تجهیزات ذخیره و ضمایم آنها به کار می‌رود، نباید برای منظور دیگری به کار رود.

6ـ4ـ1ـ3. هر اتاقک باید دارای روش مناسبی برای تخلیه موج انفجار باشد که تضمین کند در صورت وقوع انفجار درون آن، سلامت ساختار حفظ می‌شود. راهنمایی‌ای که برای تخلیة موج انفجار مورد استفاده قرار می‌گیرد، بایست از یک کد مناسب نظیر قسمت دوم مشخصات BG/PS/E25 از نشریات شرکت گاز انگلستان استفاده شده باشد.

6ـ4ـ2. تهویه

  برای مقاصد این بند، " رهاسازی بالقوة گاز " باید طبق یک کد مناسب محاسبه شود. برای این منظور، می‌توان از اصول مشخصات BGC/PS/SHA1 از نشریات شرکت گاز انگلستان استفاده کرد. در مورد کمپرسورها، محاسبات براساس فشارهای حداکثر ورودی و خروجی خواهد بود.

6ـ4ـ2ـ1. باید یک سیستم تهویه وجود داشته باشد که تحت شرایط عادی کاری:

الف ـ از رقیق سازی مداوم هوای محیط اطمینان حاصل کند؛ به طوری که رهاسازی بالقوة گاز، نتواند غلظت گاز قابل اشتعال 25 درصد بیش از  LFL داشته باشد.

ب ـ اطمینان یابد فضاهای مرده ای وجود نخواهد داشت که در آنها نشت گاز قابل اشتعال بتواند تجمع کند.

ج ـ تهویة مناسبی را ایجاد کند که شرایط خنک کردن هوای تجهیزات در محیط بسته را برآورده سازد.

6ـ4ـ2ـ2. هوای تهویه باید غیرآلوده بوده و از یک منطقة غیرخطرناک وارد شده باشد. ورودیهای تهویه باید چنان قرار گرفته باشند که درون سیستم تهویه، فضای قابل اشتعالی تشکیل نشود.

6ـ4ـ2ـ3. هر مجرای تهویه که برای این منظور در نظر گرفته شده، نباید در معرض مسدودشدگی غیر عمدی قرار گیرد.

6ـ4ـ2ـ4. آکوستیک کردن، نباید تأثیر مجراهای تهویه را کاهش دهد.

6ـ4ـ2ـ5. برای هر گونه تهویة مکانیکی، باید احتمال خرابی در نظر گرفته شود و در این صورت، باید اقدامات حفاظتی مذکور در بند 6ـ4ـ3 را به کار برد.

6ـ4ـ2ـ6. هر اتاقکی که تجهیزات ذخیره و ضمایم آن را در خود جا می‌دهد، باید دارای یک سیستم تهویة کاملاً طبیعی باشد و نباید در آن از اجزای تهویة مکانیکی استفادة کرد.

6ـ4ـ2ـ7. هر اتاقکی که یک کمپرسور و ضمایم آن را در خود جا داده باشد، می‌تواند ترکیبی از تهویة طبیعی و مکانیکی به هر نسبتی دارا باشد.

مثالی از تهویة نوع ترکیبی، تهویة طبیعی کافی برای سازگاری با "رهاسازی بالقوة گاز"  در حداکثر فشار ورودی کمپرسور، همراه با تهویة مکانیکی برای سازگاری با  "رهاسازی بالقوة گاز" در حداکثر فشار خروجی کمپرسور است.

6ـ4ـ3. محافظت در برابر خرابی تهویة مکانیکی

6ـ4ـ3ـ1. طراحی سیستم تهویه، باید شامل یک رویة اضطراری باشد که تضمین کند که در صورت خرابی سیستم تهویه:

الف ـ هر گونه نشت بعدی گاز، در مقابل سرچشمه‌های اشتعال محافظت خواهد شد.

ب ـ از تجمع هرگونه رهاسازی بالقوة گاز و تشکیل یک فضای قابل اشتعال جلوگیری می‌شود

 ( ر.ک. بند 6ـ4ـ2 ).

  در پیوست (4) راهنمایی برای رویه‌های مناسب اضطراری آورده شده است.

6ـ5. سایه بان ها

  یک سایه بان نباید از تهویة طبیعی ممانعت کند وباید طوری طراحی شده باشد که از تجمع رهاسازی بالقوة گاز جلوگیری کند ( ر.ک. بند 6ـ4ـ2 ). 

 

 

 

 

بخش 7: تأمین گاز و اندازه‌گیری

7ـ1. یک ایستگاه سوختگیری ( در انگلستان ) می باید دارای تغذیة گاز قابل اندازه‌گیری باشد که با نشان اختصاص شرکت گاز نشانه گذاری شده باشد و براساس مقررات ادارة گمرک و مالیات ( سلطنتی )، گاز را تنها به کمپرسور ( ها ) تغذیه کند.

7ـ2. تأثیرات کمپرسور گاز بر تأمین گاز و نصب کنتور، باید کاملاً ارزیابی شود. تأمین گاز و کنتور باید در برابر چنین آثاری محافظت شوند. بایست به رویه‌های IGE/UP/2* مراجعه کرد.

باید آثار کار کمپرسور بر شبکة تأمین گاز محلی، مورد بررسی قرار گیرد. " شرکت انتقال گاز " باید از وجود این تأسیسات کلی تأمین ـ اندازه‌گیری موجود در محوطة سوختگیری بررسی کرد.

7ـ3. وقتی از اتصالات انعطاف پذیر استفاده می‌شود، باید از لوله‌های قابل انعطاف فولاد ضدّ زنگ منطبق بر استاندارد BS6501 باشد.

7ـ4. یک وسیله شامل شیر یک طرفه، می باید بلافاصله در پایین دست وسیله اندازه‌گیری نصب شود که از نوع قابل قبول برای شرکت انتقال گاز باشد. در یک تأسیسات با فشار ورودی کم، احتمال یافتن یک شیر یک طرفة مناسب که دارای افت فشار ( به اندازة کافی) کم و میرایی مناسب در برابر نوسانات باشد و نیز فشار معکوس بالا را در سطحی که ممکن است رخ دهد، تحمل کند، غیر متحمل است. بنابراین در خروجی وسیلة اندازه‌گیری، باید یک شیر محکم بسته شونده (Slam-Shut)

با بازگشت به وضعیت اولیه دستی (manual_reset) همراه با یک شیر اطمینان محافظ قرار گیرد که هر دوی آنها باید براساس استانداردها و رویه‌های الزامی " شرکت انتقال گاز " توسط مشتری، نصب و نگهداری شوند. ممکن است نیاز باشد که شیر محکم بسته شونده در جهت معکوس نصب شود تا سیستم تغذیه را در مقابل فشار معکوس بالا محافظت کند. شیر اطمینان باید طوری تنظیم شود که پیش از عمل کردن شیر محکم بسته شونده، تخلیه کند تا از بسته شدن پر سر و صدا و مکرر شیر اجتناب شود.

  در صورت عمل کردن مداوم شیر اطمینان، باید امکانی برای نمایش از راه دور در نظر گرفت.

  شیر محکم بسته شونده (Slam-Shut_valve)، حفاظت سیستم انتقال گاز و  دبی سنج گاز را در برابر فشار معکوس ناگهانی بالایی که ممکن است تحت شرایط خرابی رخ دهد، به عهده دارد. ولی در صورتی که یک کنترل کنندة تخلیة کمپرسور به اتمسفر تخلیه شود، وقوع چنین فشار معکوسی غیره متحمل است.

   درتطابق با این بند، باید حفاظت الزامی " شرکت انتقال گاز " را برای برآوردن برنامة (5)، قسمت دوم پاراگراف (8) قانون گاز ( 1986 ) تأمین کند.

7ـ5. یک کلید حساس به فشار کم گاز، می باید طوری قرار گیرد که افت فشار گاز ورودی کمپرسور را به میزان کمتر از یک حد قابل قبول حس کند. درصورت بروز عیب در فشار گاز ورودی، کمپرسور باید خاموش شده و روشن شدن مجدد خودکار آن مقدور نباشد. چنین کلیدی بایست مورد قبول " شرکت انتقال گاز " باشد. درمورد مشخصات کلیدهای حساس به فشار، به رویه‌های IGE/UP/2  رجوع کنید.

  تطابق با این بند، بایست حفاظت مورد نیاز " شرکت انتقال گاز " رابرای برآوردن برنامة (5)، قسمت دوم، پاراگراف (8) قانون گاز ( 1986 ) تأمین کند.

7ـ6. سیستم باید طوری طراحی شده باشد که هر قطعه فیلتر را بتوان به طور ایمن و سهل تعویض کرد. علاوه برآن، بایست نقاط هواگیری و شیرهای بسیار کوچک تجدید فشار وجود داشته باشند.

  ممکن است تأمین تجهیزات تغییر حالت دهندة گاز برای کاهش مقدار بخار آب موجود در گاز، بیش از فشردة کردن ضروری باشد ( ر.ک. بند 5ـ2ـ2 ). در این صورت، برای تعیین مشخصات  چنین تجهیزاتی، باید با سازنده کمپرسور مشورت کرد.

 

بخش 8: کمپرسور گاز ( شامل ضمایم )

8ـ1. کلیات

8ـ1ـ1. هر کمپرسور باید برای عملکرد ایمن طراحی شود وبایست قادر به انجام وظیفة مداوم با بار کامل باشد.

8ـ1ـ2. هر کمپرسور باید مجهز به وسایل کافی برای نگهداری یا نصب باشد تا بتوان انتقال سر و صدا و ارتعاش به سازه را به حداقل رساند.

یک کمپرسور رفت و برگشتی را می‌توان روی یک بستر بتونی صلب نصب و محکم کرد یا روی یک تکیه‌گاه ضد ارتعاش1 نصب کرد. وقتی از یک تکیه‌گاه  ضد ارتعاش استفاده می‌شود، معمولا اطمینان از انعطاف پذیر بودن کلیة اتصالات سرویس ضروری خواهد بود. بسیاری از کمپرسورها به طور خاص برای نصب روی تکیه‌گاه ضد ارتعاش (AVM) طراحی شده‌اند و معمولا کمپرسورهایی را که برای نصب روی  تکیه‌گاه صلب طراحی شده‌اند، نمی‌توان بدون ایجاد تغییرات قابل ملاحظه روی تکیه‌گاه ضد ارتعاش نصب کرد.

لوله‌کش ورودی و خروجی کمپرسور، نباید در معرض ارتعاشاتی بالاتر از mm/s 1

 RMS قرار گیرند.

8ـ1ـ3. در کمپرسوری که برای تأسیسات فضای باز در نظر گفته شده، بایست همة‌ کنترل کننده‌ها و تجهیزات برقی به طور مناسب محافظت شده باشند تا عملکرد ایمن و قابل اعتماد را تضمین کند. صفحة کنترل بایست از کمپرسور دور باشد.

8ـ1ـ4. مواد و روکشها، شامل هر نوع پوشش و روانساز که در ساختار به کار می‌رود، بایست مناسب شرایط استفاده‌ای که توسط سازنده کمپرسور مشخص شده، باشد.

8ـ1ـ5. اجزا، قطعات یکپارچه و کنترل کننده‌های مربوط به استفاده کننده که ممکن است طی دورة سرویس، کار و نگهداری، نیاز به تنظیم یا تعویض داشته باشند، باید به سهولت قابل دسترسی باشند.

8ـ1ـ6. هر کمپرسور بایست طوری آکوستیک شود که با بخش‌های مربوط در توصیه‌های IGE/ER/2* منطبق باشد.

8ـ2. جدا کننده‌ها1

در پایین دست هر خنک کنندة نهایی، باید یک جدا کننده قرار گیرد تا هر گونه روغن، آب یا چگالیده را از گاز جدا کند. جدا کننده‌های بین مراحل نیز می‌توانند با صلاحدید سازندة کمپرسور نصب شوند.

8ـ3. سیستم‌های بی‌بار کننده2

8ـ3-1. هر کمپرسور باید مجهز به یک سیستم بی‌بار کننده باشد تا بارگذاری حین دورة شروع به کار را به حداقل برساند. هر گاز بی‌بار شده، باید چنان به سمت مکش کمپرسور برگردانده شود که سمت مکش تحت فشار بیش از حد قرار نگیرد.

8ـ3ـ2. یک شیر یک طرفة مناسب باید در خط تأمین گاز در بالا دست نقطة بازگشت گاز بی‌بار شده، نصب شود.

8ـ4. گردآوری چگالیده

  چگالیده‌های موجود در جدا کننده و سیستم بی‌بار کننده، باید برای دور ریختن گردآوری شوند.

8ـ5. بازیافت گاز

8ـ5ـ1. برای گردآوری هر گازی که طی کار کمپرسور از جدا کننده، سیستم بی‌بار کننده یا گردآورندة چگالیده، آزاد شده، باید یک ظرف بازیافت گاز منطبق با استاندارد BS5500 طراحی و ساخته شود.

8ـ5ـ2. ظرف بازیافت باید مجهز به یک شیر اطمینان اضطراری باشد که در یک نقطة تخلیة ایمن به اتمسفر تخلیه کند.

8ـ6. تخلیه و دور ریز چگالیده

8ـ6ـ1. برای تسهیل در جدا کردن مایع از نقطة گردآوری چگالیده، باید یک سیستم ایمن و کنترل شده را به کار گرفت سیستم باید در هوای باز قرار گرفته و به طور مناسب از      یخ‌زدگی محافظت شود.

8ـ6ـ2. چگالیدة مایع نباید به یک فاضلاب عمومی، آب ریز باران یا مجاریی که برای مایعات قابل اشتعال طراحی نشده، تخلیه شود.

8ـ7. تخلیة فشار مرحله‌ای

8ـ7ـ1. هر مرحلة فشارده سازی،‌ باید دارای یک شیر اطمینان فنری با ظرفیت مناسب باشد که در یک نقطة تخلیة ایمن به اتمسفر تخلیه کند.

8ـ7ـ2. فشار تنظیم هر شیر اطمینان،‌ حداقل باید 10 درصد بالاتر از فشار کاری آن مرحله باشد و نباید از فشار طراحی تجاوز کند.

8ـ7ـ3. فشار تنظیم شیر اطمینان مرحلة نهایی، نباید از 10 درصد بالاتر از حداکثر فشار کاری تجاوز کند.

8ـ8. شیر یک طرفة خط تحویل ( خروجی )

8ـ8ـ1. برای جلوگیری از افت فشار پایین ولت، در هنگام بی‌بار شدن کمپرسور و تخلیة جدا کننده، باید یک شیر یک طرفة مناسب در هر خط تخلیة کمپرسور نصب شود.

8ـ8ـ2. شیر باید دارای ظرفیتی باشد که فشاری را که کمتر از فشار تنظیم شیر اطمینان نهایی نیست، تحمل کند(ر.ک. بند 8ـ7ـ3 ).

8ـ9. تغییر حالت دادن گاز1  

  برای دست یابی به الزامات کیفی گاز، باید از تجهیزات تغییر حالت دهندة گاز استفاده شود

 ( ر.ک. بند 5ـ2ـ2 ).

8ـ10. اجزای خط مکش

رویه‌هایی که در این بند مطرح می‌شوند، برموارد مذکور در بخش (7) اضافه می‌شوند.

8ـ10ـ1. اگر شیرهای اطمینان مراحل کمپرسور، تحت شرایط بروز خرابی، بتوانند موجب افزایش فشار بین شیر یک طرفه و کمپرسور به بیش از فشار طراحی اجزا شوند، و باید یک شیر اطمینان سریع عمل کننده با گشودگی کامل بین شیر یک طرفه ( ر.ک. بند 8ـ3ـ2 ) و ورودی کمپرسور نصب شود.

8ـ10ـ2. برای قطع تغذیة گاز بة کمپرسور در هنگامی که کمپرسور در حال کار نیست، باید یک شیر مناسب قطع خودکار نصب شده باشد.

8ـ10ـ3. اگر افت فشار تغذیه کمپرسور به یک حد مناسب  ضروری باشد، باید یک شیر فشار شکن نیز نصب شود.

8ـ10ـ4. برای محافظت از کمپرسور در برابر فشارهای تغذیة زیاد و کم گاز، باید محافظهایی  نصب شود.

8ـ11. تهویه

8ـ11ـ1. وقتی مجراهای تخلیة شیرهای اطمینان به یکدیگر راه داشته باشند، از عمل هیچ شیر اطمینانی نباید جلوگیری شود.

8ـ11ـ2. مجرای تخلیة هر شیر اطمینان باید به اتمسفر تخلیه کند و لولة تخلیه باید دارای شرایط زیر باشد :

  ـ روبه بالا باشد و جلوی آن گرفته نشود.

  ـ تخلیه در ارتفاعی که نسبت به زمین کمتر از 3 متر نباشد، در یک محل تشدید کاملاً باز انجام شود .

  ـ در برابر آسیب مکانیکی حفاظت شود.

  ـ طوری طراحی شده باشد که آثار نامطلوب باران، چگالش، اجرام خارجی و زنگ‌زدگی در آن در نظر گرفته شده باشد ( نباید از کلاهکها و درپوشهای مجرای تخلیه استفاده شود).

  ـ به صورتی ایمن تخلیه کند.

  ـ دارای رده‌بندی مشخص شده‌ای برای ناحیة خطرناک باشد.

8ـ12. لوله کش و اتصالات لوله

8ـ12ـ1. لوله‌کشی و اتصالات لوله باید به طور محکم قرار گیرند و طوری حفاظت شوند که از جدا شدن آنها در حین استفاده ـ که ممکن است در اثر ارتعاش، چرخش و حرکت رخ دهد ـ ممانعت شود.

8ـ12ـ2. هر اتصال ورودی گاز، باید دارای رزوه های مخروطی منطبق با استاندارد BS21

یا فلانجهای منطبق با استاندارد BS4504 باشد ( بجز مواردی که سطح فلنج بتواند تخت باشد) واین اتصال ورودی گاز، باید در یک محل قابل دسترسی واقع شود.

8ـ13. فیلترها و صافیها

8ـ13ـ1. در ورودی کمپرسور، باید یک فیلتر یا صافی طبق مشخصات سازندة کمپرسور نصب شود تا کمپرسور و هر یک از شیرهای یک طرفه را محافظت کند. فیلترها معمولا دارای ابعاد سوراخ 10 تا 50 میکرون خواهند بود. بایست  افتهای زیاد فشار را که در اثر وجود فیلترهای ریز رخ می‌دهند، مد نظر قرار داده و از نمایش تفاضلی ( دیفرانسیلی ) استفاده کرد. پس از تکمیل راه‌اندازی، اجزا و بدنه‌های فیلترها بایست طبق مشخصات سازندة کمپرسور، مورد وارسی یا تعویض قرار گیرند.

8ـ14. ابزار اندازه‌گیری

8ـ14ـ1. بایست یک کنتور اندازه‌گیری  وجود داشته باشد.

8ـ14ـ2. سیستم کمپرسور باید مجهز به وسایلی نظیر کلیدهای قطع و... باشدکه عملکرد ایمن کمپرسور را تحت شرایط زیر تضمین کنند:

  ـ فشار کم گاز ورودی ( ر.ک. بند 7ـ5 )

  ـ فشار زیاد گاز ورودی

  ـ فشار زیاد گاز خروجی

  ـ دمای خروجی زیاد در مرحلة نهایی

  ـ فشار کم روغن

  ـ دمای زیاد روغن هیدرولیک (‌ در صورت کاربرد )

  ـ سطح پایین روغن هیدرولیک ( در صورت کاربرد )

  ممکن است نیاز باشد دیگر شرایط نامطلوب نظیر دمای زیاد بین مراحل و... نیز در نظر گرفته شوند.

8ـ14ـ3. صحّت کار کلیدهای قطع ایمن، بایست حین مراحل شروع به کار، توسط منطق کنترل وارسی شود. تنها کلید حساس به فشار کم روغن می‌تواند حین شروع به کار و سپس به مدتی که از 30 ثانیه تجاوز نکند، مورد توجه قرار نگیرد.

  برای تشخیص این که کدام عیب موجب قطع شده، باید نمایشگر بروز اولین عیب در مدار کنترل منطقی وجود داشته باشد.

8ـ14ـ4. به حالت اول برگرداندن سیستم کنترل، باید به طور دستی انجام شود.

  اجزای برقی هر سیستم ایمن، باید حین یک رویة خاموش شدن اضطراری، آماده به کار باقی بمانند و باید در خارج از اتاقک کمپرسور نصب شوند.

8ـ14ـ5. برای نشان دادن برقرار ی تأمین برق و در حال کار بودن موتور، باید نمایشگرهایی وجود داشته باشد.

8ـ14ـ6. کمپرسور باید در صورت قطع برق یا توان هیدرولیک، به طور ایمن خاموش شود. افتهای گذرا ( لحظه‌ای ) نباید موجب بازگشت به وضعیت اولیه و ایجاد شرایط خاموشی شود.

8ـ14ـ7. همة تجهیزات برقی و سیم‌کشیهای کمپرسور، باید براساس یکی از انواع حفاظتهای مشخص شده در استاندارد BS5345 برای ناحیة (1) یا ناحیة (2) گواهی گرفته باشند.

8ـ14ـ8. صفحة کنترل برقی کمپرسور، نباید در ناحیة خطرناک قرار گیرد.

8ـ14ـ9. باید با رویه‌هایی که در بخش (12) مشخص شده‌اند، انطباق حاصل شود.

8ـ15. نشانه گذاریها

  هر واحد کمپرسور باید با درج واقع و دائمی همة اطلاعات مربوطه روی یک پلاک شناسایی نشانه گذاری شده باشد.

8ـ16. دستورالعمل‌ها

8ـ16ـ1. هر کمپرسور باید مجهز به دستورالعمل‌های جامع نصب، سرویس و استفاده باشد.

8ـ16ـ2. هر کمپرسور باید مجهز به دستورالعمل‌های راه‌اندازی باشد که در آن بایست راهنمایی برای وارسی همة‌ قفلهای داخلی ایمن، درزبندهای گاز و روانسازها ارایه شده باشد.

 

بخش 9: تجهیزات ذخیره ( شامل ضمایم )

9ـ1. مخازن ذخیره

9ـ1ـ1. هر مخزن باید با استاندارد BS5045:pt1 منطبق بوده و در فواصل زمانی تأیید شده یا در صورت وجود تردید به آسیب دیدگی، توسط یک سازمان گواهی دهنده، طبق استاندارد BS4530:pt1 تحت آزمون ( تجدید اعتبار ) قرار گیرد( ر.ک. پیوست 2 ).

9ـ1ـ2. برای ممانعت از جدا شدن یک مخزن تحت فشار از وسیلة اطمینان تخلیة فشار مربوطه، باید روشهایی وجود داشته باشد. این کار را می‌توان با برداشتن دستة هر شیرجدا کننده و به کار بستن رویه‌های معین برای خارج از سرویس کردن هر یک از مخزن‌ها انجام داد.

9ـ2. وسایل اطمینان تخلیة فشار

9ـ2ـ1. برای هر گروه مخازن که با چند راهه به هم وصلند، حداقل باید یک شیر اطمینان فشار با ظرفیت مناسب نصب شده باشد.

9ـ2ـ2. برای ایجاد امکان تخلیة کنترل شده در هنگام بروز آتش سوزی، حداقل باید یک درپوش ذوب شوندة مناسب روی هر گروه مخزن که با چند راهه به هم وصلند، نصب شود.

9ـ2ـ3. هر شیر اطمینان فشار، باید دارای طراحی ای باشد که:

    ـ در بالاتر از حداکثر فشار طراحی سیستم به کار نیفتد.

    ـ میزان تخلیة کافی باشد تا کاهش کنترل شدة‌ فشار سیستم را تضمین کند.

    ـ عملکرد آن، میزان تخلیه را کاهش ندهد.

    ـ در صورت قابل تنظیم بودن، برای جلوگیری از تنظیم غیرمجاز، بتوان آن را در

       وضعیت تنظیم قفل کرد.

    ـ فشار تنظیم و در صورت تناسب، جهت جریان روی آن نشانه گذاری شود.

9ـ2ـ4. یک شیر اطمینان نبایست مجهز به یک وسیلة بالا رونده1 باشد.

9ـ2ـ5. اگر بروز عیب در پایین دست هر رگولاتور فشار، باعث تجاوز فشار سیستم پایین دست از حداکثر فشار طراحی گردد، یک شیر اطمینان باید در خروجی هر رگولاتور فشار نصب شود.

9ـ2ـ6. درهرخط تخلیة باید تعیین اندازه یک وسیلة اطمینان طوری تعیین شود که از کاهش میزان تخلیه جلوگیری شود.

بخش 10: شیرها، رویه‌های خاموش کردن، لوله‌کشی ایستگاه و ضمایم

10ـ1. جداسازی اضطراری

10ـ1ـ1. شرایط شیرها

10ـ1ـ1ـ1. در خروجی هر یک از تجهیزات ذخیره و در هر خروجی کمپرسور به یک توزیع کنندة سوختگیری آرام، باید یک شیر جداسازی اضطراری نصب شده باشد.

10ـ1ـ1ـ2. هر شیر جداسازی اضطراری، باید از نوع سریع عمل کننده باشد.

10ـ1ـ1ـ3. ترجیح داده می‌شود به کار افتادن این شیرها خودکار باشد. ولی اگر برای شیر جداسازی اضطراری، از نوع دستی استفاده می‌شود، این شیر باید دارای، ویژگیهای زیر باشد:

    ـ از نوع سریع بسته شونده باشد.

    ـ به سهولت قابل به کار اندازی باشد.

    ـ در خارج از منطقة تجهیزات ذخیره و در محلی به سهولت قابل دسترسی قرار گرفته

       باشد.

    ـ محل قرارگیری و نحوة کار با آن، بوضوح قابل تشخیص باشد.

10ـ1ـ1ـ4. بخصوص وقتی از شیر جداسازی اضطراری استفاده می‌شود، باید استفاده از شیر مانع از جریان بیش از حد را در خروجی های مربوطه مد نظر قرار داد.

10ـ1ـ2. رویة خاموش کردن اضطراری

10ـ1ـ2ـ1. باید یک رویة خاموش کردن اضطراری تهیه کرد که در آن در صورت وقوع شرایط اضطراری، ایستگاه سوختگیری به طور ایمن خاموش و گاز آن قطع شود.

10ـ1ـ2ـ2. این رویه با به کار اندازی خودکار یا دستی شیرهای مذکور در بند 10ـ1ـ1 ، باید موجب خاموشی کمپرسور و جداسازی خروجیهای هر گونه تجهیزات ذخیره و هرخروجی کمپرسور به تجهیزات سوختگیری آرام شود.

10ـ1ـ2ـ3. این رویه باید شامل فعال سازی کلیدهای اضطراریی باشد که به طور خودکار کمپرسور را خاموش کرده و هرگونه شیر خودکار جداسازی اضطراری را به کار اندازد. این رویه درصورت وجود شیرهای جداسازی اضطراری دستی، شامل به کار انداختن آنها نیز خواهد شد.

10ـ1ـ2ـ4. کلیدهای اضطراری ایستگاه سوختگیری، باید در جای مناسبی قرار داده شده و برای استفاده در مواقع اضطراری، به سهولت قابل شناسایی باشند.

10ـ1ـ2ـ5. در صورت عملکرد سیستم خاموش کردن اضطراری، سیستم تنها باید توسط یک فرد واجد شرایط، به حالت اوّل برگردانده شده یا هر شیر جداسازی اضطراری دستی آن دوباره باز شود.

10ـ1ـ2ـ6. رویه خاموش کردن اضطراری باید بوضوح تعریف شده و در جاهای مناسبی درون ایستگاه سوختگیری به نمایش گذاشته شود.

10ـ2. جداسازی معمول

10ـ2ـ1. در مواضع زیر باید یک شیر جدا کننده نصب شود:

    الف ـ در لولة تغذیه ورودی کمپرسور

    ب ـ در ورود ـ خروج هر گروه یا انبارة مخازن ذخیره

    ج ـ در ورودی تغذیة گاز هر توزیع کنندة سوختگیری خودرو

10ـ2ـ2. هر شیری که برای برآوردن بند 10ـ2ـ1 ( ب ) نصب می‌شود باید قادر به قفل شدن یا برای قرار دادن مجدد آن در وضعیت باز، نیاز به ابزار داشته باشد.

10ـ2ـ3. هر شیری که برای برآورده کردن 10ـ2ـ1 ( الف ) تا  (ج ) نصب می‌شود، باید        بروشنی ( باحروف مشکی روی ضمینة زرد ) قابل شناسایی باشد.

10ـ2ـ4. هر شیر باید برای شرایط کاری پر فشار مورد نیاز خود انتخاب شود.

10ـ2ـ5. اثر سرمایش ناشی از کاهش فشار سیستم، باید به نحوه شایسته ای جبران شود.

10ـ2ـ6. شرایط کاری هر شیر باید با در نظر گرفتن حداکثر دمای گاز در خروجی کمپرسور تعیین شود .

10ـ2ـ7. در صورت بسته شدن هر شیر، تأکید برآن است که سیستم باید طوری طراحی شده باشد که لوله‌کشی پایین دست را بتوان دوباره به آرامی تحت فشار قرار داد.

10ـ2ـ8. هر شیری که جزئی از نازل سوختگیری خودرو باشد، باید هنگام بسته شدن، فشار پایین دست را به طور خودکار به یک مکان ایمن تخلیه کند.

10ـ3. لوله کش پرفشار و ضمایم

موارد زیر در مورد لوله‌های پایین دست کمپرسور کاربرد دارند.

10ـ3ـ1. همة لوله‌ها

10ـ3ـ1ـ1. هر اتصال کمپرسور باید از فولاد ضدّ زنگ بوده وبدون ایجاد هرگونه ضعف قابل توجه، نگهداری اجباری لوله را درون اتصال لوله‌کشی تأمین کند.

10ـ3ـ1ـ2. تعداد فلانجها و اتصال دهنده های فشاری، باید در حداقل ممکن نگه داشته شود. استفاده از سایر روشهای اتصال لوله‌های به قطر 25 میلیمتر و کمتر، در جایی که سازندة اتصالات لوله، مناسب بودن آنها را برای شرایط کاری مورد نظر اعلام کند، قابل قبول است .

10ـ3ـ1ـ3. لوله‌ها باید در مواضعی قرار گیرند که توسط خودرو های در حال حرکت، به آنها آسیبی وارد نشود یا باید بهد طور مناسب حفاظت شوند.

10ـ3ـ1ـ4. همة لوله‌ها باید به طرز مناسب، در برابر خوردگی محافظت شوند ( ر.ک. رویه‌های IGE/UP/2 ) و مجهز به نقاط آزمون و گاز شویی دارای شیر باشند.

10ـ3ـ2. لوله‌کشی بالای سطح زمین ( روکار )

10ـ3ـ2ـ1. همة لوله‌کشیهای بالای سطح زمین، باید از فولاد ضدّ زنگ بدون درز منطبق با ASTM A269 از نوع 316L, 316,304L یا 321 ویا هر استاندارد معادل دیگر باشند.

10ـ3ـ2ـ2. لوله‌ها و نگهدارنده‌های آنها باید طوری طراحی شوند که با هر گونه حرکت لوله سازگار باشند.

10ـ3ـ2ـ3. وقتی لوله‌کشی هوایی از محل دسترسی خودروها عبور می‌کند، باید حداقل در ارتفاع 5/4 متری بالای سطح زمین قرار گیرد و در برابر آسیب خودردهای بزرگ حفاظت شود.

10ـ3ـ2ـ4. لوله‌ها باید بر مبنای یک برنامة مرتب، متناسب با استفادة آنها و حداقل هر دوازده ماه، توسط یک فرد واجد صلاحیت ، مورد وارسی چشمی قرار گیرند.

10ـ3ـ2ـ5. لوله‌ها تنها باید وقتی در یک کانال یا فضار خالی قرار گیرند که کانال یا فضاری خالی مناسب تهویه شود ( راهنمایی‌های بیشتر در رویه‌های IGE/PU/2 آمده است ).

10ـ3ـ3. لوله‌کشی مدفون ( توکار )

10ـ3ـ3ـ1. همة لوله‌های مـدفـون، بـایـد جـوشـکار شـده و از فولاد کربن منطبق باBS3602 pt1:CFS360 یا API5L ( نوع B ) ساخته شوند که به BGC/PS/L1 ضمیمه و اصلاح شده یا باید از فولاد ضد زنگ منطبق با ASTMA269 نوع 316L یا استانداردهای متناسب باشد.    لوله‌کشی مدفون باید جوشکاری شده و طبق استانداردBS2633وBS4677 بازرسی شود. در مورد تمامی جوشکاریها باید آزمونهای غیر مخرّب انجام شود.

10ـ3ـ3ـ2. همة لوله‌های مدفون باید در برابر خوردگی و آسیبها بعدی محافظت شوند.           لوله‌های فولاد کربن بایست دارای پوشش مناسب بوده و توسط حفاظت کاتودیک منطبق با یک استاندارد مناسب نظیر مشخصات GBE/ECP1 نشریة گاز انگلستان محافظت شود.

10ـ3ـ4. اتصالات انعطاف پذیر

10ـ3ـ4ـ1. کلیة اتصالات انعطاف پذیر، باید برای هر ترکیبی از حدود نهایی شرایط سرویس مناسب باشند.

10ـ3ـ4ـ2. هر شیلنگ انعطاف پذیر باید به طور مرتب و متناسب با استفاده، ولی حداقل هر دوازده ماه، یک بار توسط یک فرد واجد شرایط بازرسی شود.

10ـ4. فشارسنجها

10ـ4ـ1. هر فشارسنج باید برای حداقل دو برابر فشار کاری درجه بندی شود؛ ولی در هیچ موردی نباید درجه بندی آن کمتر از 2/1 برابر فشاری باشد که برای عمل هر شیر اطمینان فشار قابل کاربرد تنظیم شده است ( ر.ک.بند 9ـ2 )

10ـ4ـ3. روی هر واحد ذخیرة گاز، باید یک فشارسنج نصب شود.

10ـ4ـ4. اگر ضربان و تغییرات ناگهانی دبی بتواند موجب آسیب شود، هر فشارسنج باید همراه یک ضربه گیر نصب شود.

10ـ4ـ5. فشارسنجها باید حداقل هر دو سال یکبار کالیبره مجدد شوند

10ـ5. آزمون فشار

10ـ5ـ1. لوله‌هایی که هنگام نصب در معرض جوشکاری، خم کاری، شکل دهی یا تغییر شکل قرار گرفته‌اند، باید طبق پیوست (5) از نظر هیدروستاتیک آزمایش شوند.

10ـ5ـ2. در لوله‌هایی که در تجهیزات از پیش سوار شده نصب شده‌اند یا توسط جوشکاری، خم کاری،شکل دهی و تغییر شکل ساخته شده‌اند، باید نشان داده شوند که آنها طبق           رویه‌های استاندارد سازنده، به طور هیدروستاتیک با فشاری که از 5/1 برابر حداکثر فشار کاری کمتر نیست، مورد آزمون قرار گرفته اند و شاهد این مدعا باید مهندس مسؤول قابل قبول باشد و یا باید طبق پیوست (5) از نظر هیدروستاتیک آزمایش شوند.

10ـ5ـ3. پس از تکمیل نصب، باید تأسیسات را طبق پیوست (5) به صورت نیوماتیک آزمایش کرد.

10ـ6. سیستم تشخیص گاز1   

10ـ6ـ1. وقتی کمپرسور یا تجهیزات ذخیره در یک محفظه یا اتاقک قرار گرفته باشند، باید نصب یک سیستم مناسب و مطمئن تشخیص گاز را که در صورت خرابی، ایمن باشد، مد نظر قرار داد. این سیستم برای تکمیل سیستم تهویه ( ر.ک. بند 6ـ4ـ2 ) بوده و به طرزی مناسب، با سیستم کنترل در ارتباط است و در صورت تشخیص نشت گاز، موجب خاموش و آگاه شدن افراد می‌شود.

10ـ6ـ2. یک سیستم تشخیص گاز را نباید به عنوان یک جایگزین برای تهویة خوب به حساب اورد. تهویة مناسب و کافی بایست همیشه تأمین شود.

10ـ6ـ3. وقتی از یک سیستم تشخیص گاز استفاده می‌شود، این سیستم بایست با الزامات استاندارد BS6020 منطبق باشد.

10ـ6ـ4. انتخاب و نصب تشخیص دهندة گاز، بایست طبق استاندارد BS6959 انجام شود.

بخش 11: توزیع کنندة سوختگیری خودرو

11ـ1. واحد توزیع کننده

11ـ1ـ1. بایست یک وسیلة اندازه‌گیری وجود داشته باشد که دقت قابل قبول اندازه‌گیری را تضمین کند.

11ـ1ـ2. واحد توزیع کننده باید دبی و فشار گاز تأمین شده به نازل سوختگیری را کنترل کند. در تجهیزات سوختگیری آرام، این کار را می‌توان در بالا دست توزیع کننده انجام داد.

11ـ1ـ3. فشار گازی که از واحد توزیع کننده تأمین می‌شود، نباید از حداکثر فشار سوختگیری هر خودرویی که می خواهد تغذیه شود، تجاوز کند.

11ـ1ـ4. همة تجهیزات برقی و سیم‌کشیهای واحد توزیع کننده، باید مناسب ناحیة      خطرناک (2) رده‌بندی شوند.

11ـ1ـ5. واحد توزیع کننده موجود در ایستگاه سوختگیری سریع، باید در شرایط زیر، به طور خودکار غیر فعال شود:

    الف ـ وقتی فشار به فشار سوختگیری توزیع شده برسد.

    ب ـ وقتی یک شیر دستی کنترل دبی به کار انداخته شود.

11ـ1ـ6. هر نقطة سوختگیری، باید توسط یک وسیلة جدایش1 سریع بسته شونده در برابر حرکت خودرو، در حالی که شیلنگ سوختگیری هنوز به آن متصل است، محافظت شود. این وسیلة جدایش، تغذیة گاز را به صورتی ایمن جداسازی و قطع می‌کند. حداکثر نیروی جدایش در هر جهت باید کمتر از 200 نیوتن باشد.

11ـ2. شیلنگ سوختگیری

11ـ2ـ1. طول مجموعة شیلنگ سوختگیری بایست حداقل مقداری باشد که امکان عملیات سوختگیری ایمن را به وجود آورد.

11ـ2ـ2. شیلنگ سوختگیری باید قابل انعطاف و مقاوم به خوردگی و آسیب مکانیکی باشد. این شیلنگ بایست به طور مناسب نگه داشته تا از پیچ خوردگی و سایش آن جلوگیری شود.

11ـ2ـ3. شیلنگ باید در طول خود، بوضوح دارای نشانه هایی باشد که نشان دهد حاوی گاز طبیعی است.

11ـ2ـ4. انتهای متصل به توزیع کنندة شیلنگ، باید مجهز به وسیله ای باشد که مانع از بسته شدن در صندوق عقب و کاپوت جلوی خودرو و آسیب دیدن شیلنگ شود.

11ـ2ـ5. باید در طول شیلنگ، از سمت نازل به واحد توزیع کننده، تخلیة الکتریکی مداومی به سوی زمین تأمین شود.

11ـ2ـ6. شیلنگهای سوختگیری باید در فواصل زمانی متناوب و مرتّب، از نظر آسیب دیدگی بازرسی شوند.

11ـ3. نازل سوختگیری

11ـ3ـ1. نازل سوختگیری باید با روش مناسب، موارد زیر را برآورده کند:

ـ حفظ درزبندی اجباری گاز با اتصال سوختگیری خودرو، از طریق یک مکانیزم سریع  رها شونده.

ـ برقراری قطع مؤثر جریان.

ـ ممانعت از تخلیة گاز طبیعی، بجز وقتی که یک اتصال مناسب با نقطة سوختگیری  خودرو برقرار می‌شود.

ـ کاهش یا ترجیحاً حذف رهاسازی گاز طبیعی، در جایی که نازل از نقطة سوختگیری  خودرو جدا می‌شود.

 11ـ3ـ2. نازل باید از نوع قابل قبول بوده و وضعیت کاری آن باید با اتصال ثابت سوختگیری خودرو سازگار باشد. نباید از اتصالات میانی رابط استفاده کرد ( در پیوست 7، اطلاعاتی در مورد یک نازل قابل قبول آورده شده است ).

11ـ3ـ3. وقتی شیر سوختگیری با نازل یکپارچه نباشد، در صورت عدم استفاده از نازل، باید آن را در یک پایة محافظ قرار داد. پایه باید چنان باشد که پیش از به کار اندازی شیر سوختگیری، باید نازل را برداشت.

11ـ4. سیستمهای تهویة محبوس

11ـ4ـ1. در صورت توجه به حفاظت محیط زیست، باید نصب یک سیستم تهویة محبوس برای جمع آوری حجمهای کوچک گاز رها شده (ر.ک. بند 11ـ3ـ1 ) را، وقتی که نازل از نقطه سوختگیری خودرو جدا می‌شود، مد نظر قرار داد.

چنین سیستمهایی باید گاز را به طور ایمن جمع آوری کرده و از طریق خطوط مجزّا و اضافی، برای استفادة مجدد، به کمپرسور برگشت دهد.

11ـ4ـ2. هر خط شیلنگ اضافی، باید با یک استاندارد مناسب که به فشار گاز بستگی دارد، منطبق باشد.

11ـ5. سیستم کنترل توزیع کننده

11ـ5ـ1. سیستم کنترل باید کمپرسور را به صورتی به کار اندازد که فشار کافی را در تجهیزات ذخیره برای توزیع سوخت ایستگاه سوختگیری سریع، حفظ کتد.

11ـ5ـ2. سیستم کنترل باید زنجیرة توزیع آبشاری از ذخیره گاز را کنترل کند تا میزان توزیع قابل قبول حفظ شود.

11ـ5ـ3. در تجهیزات سوختگیری آرام، سیستم کنترل باید تضمین کند فشار سوختگیری که برای هر خودرو تأمین می‌شود، از حداکثر فشار کاری سیستم سوخت خودرو تجاوز نکند. هر گاه خودروی متصل شده، به حداکثر فشار کاری خود رسید، سیستم کنترل باید واحد توزیع کننده را متوقف کند.

11ـ5ـ4. بایست نیاز به جبران تأثیر دمای محیط را که بر حجم توزع شده مؤثر است، مد نظر قرار داد.

بخش 12: تجهیزات برقی و سیم‌کشی

12ـ1. همة تجهیزات برقی باید طبق یک استاندارد متناسب نظیر BS5345,BS7671 و سایر استانداردها و کدهای عملی انگلیس طراحی، ساخته، نصب و حفظ شوند و باید با الزامات محلی یا قانونی مربوطه نیز منطبق باشند.

12ـ2. فقط از تجهیزاتی استفاده می گردد که برای یکی از انواع حفاظتهای مشخص شده در استاندارد BS5345 گواهی گرفته باشند؛ بجز صفحة کنترل برقی کمپرسور که جزئیات آنها در بند 8ـ14 ارایه شده است.

12ـ3. اجزای برقی سیستمهای ایمنی که لازم است تحت شرایط خاموش شدن اضطراری فعال باقی بمانند، باید به صورتی مناسب قرار گرفته و نصب شوند.

بخش 13: آزمون، گازشویی1 و راه‌اندازی

13ـ1. کلیات

13ـ1ـ1. همة تجهیزات باید به طور مناسب آزمون، گازشویی و راه‌اندازی شوند.

13ـ1ـ2. در مورد هر گونه آزمون، گازشویی و راه‌اندازی، باید با سازندة کمپرسور مشورت کرد.

13ـ1ـ3.رویه‌های آزمون فشار پیوست (5) باید دنبال شوند.

13ـ2. رویه‌های توصیه شده برای گازشویی

    پیش از هر گونه گازشویی با گاز خنثی یا گاز سوخت، باید تجهیزات لوله‌کشی و همة نقاط گازشویی و شعله را تحت آزمون فشار قرار داد.

    رویة گازشویی مشخص شده در پیوست (6) باید دنبال شود و توصیه‌های IGE/SR/22* راهنمای مناسبی برای گازشویی ظروف تحت فشارند.

بخش 14: تذکرهای عملی و دستورالعمل‌ها

14ـ1. باید در مجاورت نقاط توزیع سوختگیری خودرو، علائمی نصب شود که در آن استعمال دخانیات و استفاده از چراغهای بدون پوشش ممنوع شود. برای مثال:

« استفاده از دخانیات و چراغهای بدون پوشش اکیداً ممنوع! »

14ـ2. در سایر مناطق خطرناک نیز باید علائم هشدار دهنده نصب شود که توجه را به محدودیت استفاده از دخانیات و چراغ بدون پوشش جلب کند؛ مگر آن که سیستم ایمن شود.

14ـ3. دستورالعمل‌های سوختگیری باید بوضوح در واحدهای تئزیع مجاور هر شیلنگ سوختگیری به نمایش گذاشته شوند. مثالی از دستورالعمل‌ها در پیوست (2) آورده شده است. علاوه بر آن، دستورالعمل زیر باید بوضوح و در مجاورت نقطة سوختگیری  نمایش داده شود:

« بیش از سوختگیری، مطمئن شوید که موتور و چراغها خاموش باشند. »

14ـ4. رویه‌های اضطراری متناسب با شرایط خاص محل سوختگیری، بایست به صورت برجسته در مکانهای مناسب نمایش داده شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست (1): لغتنامه

برای این رویه‌ها، تعاریف زیر کاربرد دارند. این تعاریف متناسب با این دستورالعمل‌ها بوده و ضرورتاً دارای کاربرد عمومی نیستند.

سایه بان

منظور یک سقف است. به عنوان مثال، یک سر پناه یا کلاهک است که تا حدودی در برابر آب و هوا حفاظت ایجاد می‌کند.

زنجیرة توزیع آبشاری (Cascade dispensing sequence)

روشی که با استفاده از اختلاف فشارها، امکان استفادة کارآمد از تجهیزات ذخیره گاز را فراهم می‌کند. حجم کلّ ذخیرة گاز به دو انبارة مخازن چندگانه به نسبت حجم تقسیم می‌شود. به منظور تکمیل فرآیند سوختگیری در دبی مطلوب، بین انباره ها کلید زنی (Switching) انجام می‌شود.

فرد واجد صلاحیت

شخصی که دارای توانایی، آموزش مناسب، دانش و تجربة نظارت یا انجام کار مورد نظر به صورتی ایمن و صحیح باشد.

فشار طراحی

حداکثر فشاری که هر بخش خاص یک سیستم لوله‌کشی گاز برای مقاومت در برابر آن طراحی شده است.

واحد توزیع کننده

وسیله ای که گاز از طریق آن و به صورتی کنترل شده به خودرو تغذیه می‌شود.

اتاقک

سازة طراحی شده‌ای که یک ساختمان نیست و می‌تواند یک محفظه، اتاق یا کانتینر و... باشد که اجزایی از ایستگاه را در خود جای می‌دهد.

ایستگاه سوختگیری

مکانی که در آن گاز به تجهیزات ذخیره خودرو توزیع می‌شود

دیوار مقاوم به آتش

یک دیوار، پرده یا جداکننده که در هوای باز قرار گرفته تا آثار گرمای تشعشعی را کاهش داده و فاصلة پخش کافی برای نشت گاز را از یک ظرف تضمین کند.

تجهیـزات تغییر حـالـت دهندة گاز

 

تجهیزات خاصی که برای فیلتر کردن و حذف رطوبت گاز قبل یا بعد از تراکم

منطقة خطرناک

منطقه ای که در آن انتظار می‌رود مخلوطهای گاز قابل اشتعال و هوا به میزانی حاضر باشند یا امکان حضورشان وجود داشته باشد که برای برپایی و استفاده از وسایل برقی و سایر چشمه‌های اشتعال، لازم باشد احتیاطهای خاصی را به کار بست.

LFL

حد پایین قابل اشتعال

فشار کاری

فشار دورن لولة تحت شرایط عادی کار

مهندس مسؤول

مهندس با صلاحیت که به عنوان مسؤول به کارگیری همه یا قسمتی از این رویه‌ها معرفی شده و یا مشخص شایسته، واجد صلاحیت و با تجربه ای که تحت نظارت وی کار می‌کند.

ظرف بازیافت (recovery vessel)

ظرفی که گاز را از کمپرسور و ضمایم آن بازیافت کرده و ممکن است به عنوان میراکننده ضربان فشار در ورودی کمپرسور عمل کند.

رهاسازی درجه دوم

(secondary grade release)

رهاسازی گاز که در شرایط کار عادی رخ نمی‌دهد و فقط مدت محدودی دارد.

جدا کننده (Seperator)

وسیله ای که پس از هر مرحلة فشرده سازی نصب شده و هر گونه مایع درون گاز را از آن خارج کرده و جمع آوری می‌کند.

ناحیة (2)

ناحیه ای که در آن در شرایط عادی، مخلوط گاز قابل اشتعال و هوا رخ نمی‌دهد و اگر رخ دهد، مدت آن کوتاه است.

پیوست (2): دستورالعمل‌های سوختگیری

در زیر جزئیات دستورالعمل‌های رویة سوختگیری آورده شده‌است که می‌توان آن را طبق    بخش (14) به نمایش گذاشت:

پ ـ2ـ1. رویة سوختگیری (نمونة یک ایستگاه سوختگیری سریع )

1. درپوش گرد و غبار را از اتصال سوختگیری خودرو بردارید.

2. شیلنگ سوختگیری را به نقطة سوختگیری وصل کنید.

3. در پایان سوختگیری، شیلنگ سوختگیری را بدقت جدا کنید. ممکن است در این

 هنگام، مقدار کمی گاز از نازل سوختگیری رها شود.

4. شیلنگ را در مکان صحیح خود، روی توزیع کننده قرار دهید.

5. درپوش گردوغبار را دوباره ببندید.

پ ـ2ـ2. رویة سوختگیری (نمونة یک ایستگاه سوختگیری آرام )

1. درپوش گردوغبار را از اتصال سوختگیری خودرو بردارید.

2. شیلنگ سوختگیری را به نقطة سوختگیری وصل کنید.

3. شیر سوخت روی پایة سوختگیری را باز کنید.

4. پس از طی شدن زمان پر کردن مورد انتظار و پر شدن مخزن ( های ) خودرو، شیر سوخت روی پایة سوختگیری را ببندید.

5. شیلنگ سوختگیری را بدقت جدا کنید. ممکن است در این هنگام، مقدار کمی گاز از نازل سوختگیری رها شود.

6. شیلنگ را در مکان صحیح، روی توزیع کننده قرار دهید.

7. درپوش گردوغبار را دوباره ببندید.

 

پیوست (3): تجدید اعتبار مخزن

این پیوست براساس اطلاعات موجود، در زمان انتشار آن تهیه شده است. این اطلاع وجود دارد که استانداردهای  فرا ملی و بین المللی در حال توسعه هستند که       می‌توانند پس از طی دورة مقتضی، برای استفاده مناسب باشند. همچنین استانداردهای جاری نیز در حال بازنگری هستند که ممکن است تغییرات ناگهانی در روشهای تجدید اعتبار و دوره‌های زمانی مشخص شده را ایجاد کنند.

پ ـ3ـ1. تجدید اعتبار

مخازن ذخیرة فولادی بایست طبق استاندارد BS5430:pt1 در دوره‌های مناسب یا در صورت تردید به خرابی، توسط یک سازمان گواهی دهنده، مورد آزمون و بازرسی ( تجدید اعتبار ) قرار گیرند.

فواصل زمانی آزمون مخازن حاوی گاز طبیعی در حال حاضر، سه سال است، در حال حاضر، همة مخازن چه در این مورد استفاده قرار گیرند یا خیر، باید سه سال پس از آخرین تاریخ آزمون مهر شده روی مخزن، برای تجدید اعتبار ارسال شوند. درصورتی که نقطة شبنم آب موجود در گاز در فشار مطلق mbar 1012، از c °46 ـ بیشتر نباشد، این زمان را می‌توان تا پنج سال افزایش داد. به کارگیری این افزایش زمان ( تسهیل زمان تجدید اعتبار )، مشروط به آگاه کردن " ادارة سلامت و ایمنی " است.

پ ـ3ـ2. بازرسی خارجی

ظروفی که نیاز به بازرسی خارجی دارند، بایست به طریق چشمی، از نظر وجود موارد زیر بازرسی شوند:

ـ فرو رفتگی، بریدگی، حفره دار شدن، ترک خوردگی، برآمدگی، تورق، فرسودگی یا آسیب خوردگی.

ـ عیوب دیگر نظیر نشانه گذاری ناخوانا یا بدون مجوز، آسیب دیدگی از آتش یا سوختگی ناشی از مشعل.

 

پیوست (4): اتاقکها ـ رویه‌های اضطراری برای تهویة مکانیکی

برای آن که یک اتاقک با بند 6ـ4ـ3 منطبق باشد، نیاز به سیستم تهویة مکانیکی خواهد داشت که طوری طراحی شده باشد که در صورت بروز خرابی در سیستم، مجهز به یک رویة‌ اضطراری مناسب باشد. عواملی که در انتخاب یک طراحی وجود دارند، با توجه به نصب، متفاوتند. چنین عواملی عبارتند از: فشار گاز ورودی، فشار گاز خروجی از کمپرسور، " رهاسازی بالقوة گاز " ( ر.ک. بند 6ـ4ـ2 )، حجم گاز درون اتاقک و ... تحلیل کامل رویه‌هایی که برای انطباق با بند 6ـ4ـ3 لازمند، الزامات طراحی را نشان می‌دهند. ممکن است مشخص شود که ویژکیهای اضافی نظیر سیستم تشخیص گاز، مورد نیاز است.

در یک رویة معمول در صورت خرابی سیستم، برخی یا همة موارد زیر انجام می‌شود:

ـ کمپرسور و دیگر ضمایم درون اتاقک خاموش می‌شود.

ـ تغذیة گاز به لوله‌کشی درون اتاقک و از آن را قطع می‌کند.

ـ تا زمان برطرف شـدن عیـب، مـانع از شروع به کار کمپرسور و ضمایم درون   اتاقک می‌شود.

ـ آژیر خطر برای آگاه کردن افراد مسؤول به صدا در می‌آید.

اگر وجود سیستم تشخیص گاز برای طراحی ضروری  تشخیص داده شود، در این صورت در رویة اضطراری، در صورت تشخیص نشت گاز، انجام موارد زیر لازم است:

الف ـ قطع برق همة تجهیزات درون اتاقک ( با توجه به این که اجزای برقی سیستم‌های ایمنی که لازم است فعال باقی بمانند، باید در خارج از اتاقک باشند ).

ب ـ تخلیة گاز سیستم درون اتاقک با دبی مناسب، به صورتی ایمن، تا فشار متناسب حاصل شود.

پیوست (5): آزمون هیدروستاتیک و نیوماتیک

این رویه‌ها نیاز به انجام آزمونهای هیدروستاتیک و نیوماتیک روی اجزای تأسیسات و خود تأسیسات دارد به این منظور، به کارگیری تجهیزات، احتیاط ها و مراحل آزمون زیر مناسب است. ممکن است لازم شود برای جزئیات بیشتر در مورد عملیات، به مدارک موجود دیگر نظیر IGE/UP/1، مشخصات BGC/PS/pt4 نشریه شرکت گاز انگلستان و ... رجوع کنید.

پ ـ5ـ1. احتیاطهای ایمنی

پ ـ5ـ1ـ1. ایمنی همة افراد، چه درگیر آزمونها باشند یا خیر، دارای اهمیت فراوانی است. نباید رویه‌ای را دنبال کرد که این موضوع را خدشه دار کند.

پ ـ5ـ1ـ2. در مرحلة طراحی لوله‌کشی، لازم است با مهندس مسؤول کار، در مورد کفایت احتیاطهای ایمنی پیشنهاد شده توسط پیمانکار مشورت شود. احتیاطهای ایمنی تا حد ممکن، باید تضمین کنند که در صورت مردود شدن هر بخش از  لوله‌کشی  در عملیات آزمون، هیچ فردی در معرض آسیب قرار نخواهد گرفت. پیش از انجام آزمون، احتیاطهای ایمنی باید با توجه خاص به موارد زیر، به تأیید کتبی مهندس برسد:

ـ کفایت حفاظت لوله‌کشی و تجهیزات مجاور

ـ گستره منطقه ای که برای مقاصد ایمنی آزمون قرق شده است.

- کفایت هر گونه آزمون غیر مجرّب قابل کاربرد، پیش از انجام هر آزمون، کـه

شامل آزمونهایی که قبلاً توسط دیگران انجام شده نیز می‌شود.

ـ مقاومت مواد به گسیختگی سریع

ـ رویة جلوگیری از سرمایش موضعی، حین عملیات پر کردن و خالی شدن

ـ میزان پایش از راه دور تأمین شده در هنگام آزمون

پ ـ5ـ1ـ3. به همة افرادی که در آزمون درگیر می‌شوند، باید دستورالعمل‌های کاملی در مورد خطرهای ممکن حین آزمون داده شود و برای جلوگیری از حرکت شلاّقی   لوله‌ها در صورت بروز خرابی، باید توجه خاصی به مهار کردن لوله‌ها نشان داد.

پ ـ5ـ1ـ4. باید برای حفاظت لوله‌کشیها یا تجهیزات مجاور، از آثار بروز خرابی در لوله‌کشی، اقدامات احتیاطی انجام داد.

پ ـ 5ـ1ـ5. برای آزمون هیدروستاتیک، باید از آلوده سازی آب آزمون خودداری کرد؛ مگر آن که ترتیبات خاص برای دور ریختن آن انجام شده باشد.

پ ـ5ـ1ـ6. باید یک محوّطة آزمون تعریف کرده و آن را مورد موافقت مهندس قرار داد. این محوّطة آزمون، شامل همة مناطق بسته ای خواهد بود که لوله‌کشی از آنها عبور می‌کند. و نیز شامل همة راه های دسترسی محلی خواهد بود. مرز محوّطة آزمون را باید با نوارهای نشانه تعریف کرد. در همة نقاطی که ممکن است به محوّطة آزمون دسترسی داشته باشند،باید هشدارهایی نصب کرد که روی آنها نوشته شده باشد:

پ ـ5ـ1ـ7. باید توجه را به این نکته جلب کرد که اگر فشار یک محیط آزمون مثل نیتروژن فشرده از ذخیرة پر فشار به فشار آزمون، کاهش داده شود، دمای آن افت خواهد کرد. در این صورت، لازم خواهد بود که در چیدمان آزمون دمای محیط ورودی به لوله‌کشی تحت آزمون، کمتر از دمای توافق شده نباشد. به منظور ممانعت از چگالش درون لوله‌کشی، نباید اجازه داد که دمای محیط آزمون به زیر نقطة شبنم در فشار آزمون مربوطه برسد.

پ ـ5ـ1ـ8. پیش از انجام آزمون نیوماتیک، همة مواضْ جوش باید در معرض آزمون غیر مخرب قرار گیرند.

 

 

پ ـ5ـ2. آزمون هیدروستاتیک استقامت ـ فشار اجزای سیستم

هدف از انجام این آزمون استقامت ـ فشار آن است که ثابت شود اجزای سیستم و لوله‌کشی در برابر 5/1 برابر حداکثر فشار کاری استقامت دارند.

پ ـ5ـ2ـ1. آزمون، تجهیزات زیر مورد نیازند:

ـ یک فشارسنج استاندارد منطبق بر BS1780 با قطر صفحة حداقل mm150  که پیش از آزمون، با توجه به گواهی سازندة فشارسنج، از نظر کالیبراسیون  که مورد وارسی قرار گیرد.

ـ یک شیـر اطمینـان کـه طـوری تنظیم شده است که نتوان از حداکثر فشار   آزمون تجاوز کرد.

    ـ شیرهای کنترل مناسب

    ـ یک پمپ ایجاد فشار

پ ـ5ـ2ـ2. آب

به منظور جلوگیری از امکان خرابی بعدی در سرویس لوله‌کشی فولاد ضدزنگ آستنیتی، که موجب خوردگی تنشی، ترک خوردگی یا ایجادحفره (pitting) شود، تنها از آب قابل شرب با میزان کلرید کمتر از ppm 30 استفاده می‌شود.

پ ـ 5ـ2ـ3. رویه‌ها

پ ـ5ـ2ـ3ـ1. همة احتیاطهای مشخص شده در پیوست (5ـ1) را رعایت کنید.

پ ـ5ـ2ـ3ـ2. سیستم در حال آزمون را با استفاده از شیرهای مناسب کنترل، فشارسنج استاندارد آزمون و شیر اطمینان، به تغذیة آب وصل کنید. ممکن است تأمین امکانات تخلیة آب، بخصوص در نقاط پایین سیستم، ضروری باشد.

پ ـ5ـ2ـ3ـ3. فشار آزمون را بتدریج و با افزایشهای 10 درصد حداکثر فشار آزمون تا 5/1 برابر حداکثر فشارکاری افزایش داده و سپس پمپ ایجاد فشار را متوقف کنید. طی این دوره، نمودار فشار برحسب زمان تأخیر را ترسیم کنید.

پ ـ5ـ2ـ3ـ4. پس از رسیدن به حداکثر فشار آزمون، با ثبت تغییرات فشار، به ترسیم نمودار فشار برحسب زمان تأخیر به مدت حداقل چهار ساعت ادامه دهید. فشار هرگز نباید در 5 درصد بالاتر از فشار آزمون اسمی تجاوز کند.

آزمون استقامت رضایتبخش که با آزمون نیوماتیک بعدی به اثبات می رسد، از عدم وجود افت ناگهانی فشار مشخص می‌شود.

پ ـ5ـ2ـ3ـ5. اجزای سیستم را با استفاده از رویة تهیه شده توسط نصب کنندة تجهیزات، به طور کامل از آب تخلیه کنید.

پ ـ5ـ2ـ3ـ6. اجزای سیستم را به طور کامل خشک کنید.

پ ـ5ـ3. آزمون نیوماتیک نشت سیستم کامل

پس از تکمیل هر آزمون استقامت ـ فشار هیدروستاتیک و پس از نصب مجدد هر یک از اجزای جداگانة آزمون شدة لوله‌کشی به یکدیگر و سایر تجهیزات، سیستم کامل را در معرض یک آزمون نیوماتیک نشت قرار دهید.

پ ـ5ـ3ـ1. مواد

پ ـ5ـ3ـ1ـ1. یک محلول آب صابون قابل قبول که با نوع مادة فولاد ضدّزنگ آستنیتی به کار رفته در ساختار لوله‌کشی و اتصالات لوله سازگار باشد، مورد نیاز است.

پ ـ5ـ3ـ1ـ2. اگر از هوای فشرده استفاده می‌شود، این هوای فشرده باید خنک و بدون روغن باشد و پس از تراکم و پیش از تزریق به سیستم لوله‌کشی، خشک شده باشد.

پ ـ5ـ3ـ1ـ3. حین اجرای رویه‌های پیوست (5ـ3ـ2) برای خشک کردن لوله‌کشی، از متانول استفاده نکنید. اگر لازم باشد، می‌توان برای خشک کردن، از یک روش ایمن دیگر استفاده کرد(ر.ک.پیوست 5ـ3ـ3). 

 

پ ـ5ـ3ـ2. رویه‌ها

پ ـ5ـ3ـ2ـ1. همة اقدامات احتیاطی مشخص شده در پیوست (5ـ1) را رعایت کنید.

پ ـ5ـ3ـ2ـ2. کل سیستم لوله‌کشی را با استفاده از محیط آزمون نیتروژن یا هوای خشک بدون روغن با فشار 2 بار تحت آزمون اولیة نشت قرار دهید. هدف این آزمون، تعیین نشتهای عمدة سیستم، در صورت وجود است.

پ ـ5ـ3ـ2ـ3. تأسیسات را به آرامی تا فشار آزمون نهایی 1/1 برابر حداکثر فشارکاری سیستم، تحت فشار قرار داده و به مدتی که بتوان تأسیسات را با دقت بازرسی کرد، تحت این فشار باقی نگه داشت.

پ ـ5ـ3ـ2ـ4. همة محلهای اتصال، فلانجها، درزبندهای شیر، لوله‌کشیها و اتصالات آنها با استفاده از مایع مناسب تشخیص نشت، وارسی می‌شوند. هر گونه نشت، تصحیح شده و رویة آزمون تکرار می‌شود.

پ ـ5ـ3ـ3. تکمیل

پس از تکمیل آزمون و آزاد کردن فشار، سیستم با عبور مقدار زیادی هوای خشک یا نیتروژن با نقطة شبنم زیر  c ˚40ـ ، تا وقتی که نقطة شبنم گاز موجود       c ˚40ـ شود، خشک می‌شود. در این مرحله، ورودی و خروجی به همین حالت واگذاشته می‌شوند تا گاز خشک هر گونه قطرات ریز باقیماندة آب را جذب کند و پس از آن، دوباره یک وارسی نقطة شبنم انجام می‌شود که برای قبولی باید  c ˚40ـ یا کمتر باشد.

 

 

 

پیوست (6): گازشویی

در این رویه‌ها لازم است که پس از آزمون فشار، رویة گازشویی انجام شود. استفاده از احتیاطهای ایمن و رویه‌های زیر مناسب است.

پ ـ6ـ1. کلیات

در این جا باید تأثیرات زیست محیطی متان بر اتمسفر، ملاحظه شده و در نتیجه، سوزانیدن گاز مورد استفاده در گازشویی به جای رها کردن آن به اتمسفر، ارجحیت دارد.

پ ـ6ـ2. احتیاطهای ایمنی

پ ـ6ـ2ـ1. بدون اطلاع کافی از لوله‌کشی و تجهیزات ضمیمه، گازشویی را آغاز نکنید.

پ ـ6ـ2ـ2. دبی سنجهای اولیه را تحت نظارت یک فرد با صلاحیت که توسط تأمین کنندة گاز معرفی شده، گازشویی کنید.

پ ـ6ـ2ـ3. در همه و حتی ساده ترین عملیات گازشویی، یک رویة مکتوب متناسب با تأسیسات مربوطة را آماده و دنبال کنید.

پ ـ6ـ2ـ4. برای کاهش خطرهای ممکن ناشی از تهویه، تا حد ممکن، احتیاطهای لازم را انجام دهید. برای مثال، از تهویه در نزدیکی اموال یا سرچشمه‌های بالقوة اشتعال نظیر دستگاه ها و تجهیزات برقی خودداری کنید. لازم است که اطراف منطقة گازشویی، هشدارهای خاصی مانند " استعمال دخانیات ممنوع " و " استفاده از چراغهای بدون پوشش ممنوع " به صورت واضح نشان شوند. در هیچ بخش از محوطه ای که در آن گازشویی انجام می‌شود، کار نکنید.

پ ـ6ـ2ـ5. حین عملیات گازشویی، اطفا کننده‌های حریق را درون محوطه در دسترس قرار دهید.

پ ـ6ـ2ـ6. گازشویی را به طور پیوسته انجام دهید. اگر در این کار ناپیوستگی به وجود آمد، گازشویی را متوقف کرده و عملیات کامل را تکرار کنید.

پ ـ6ـ2ـ7. هنگام گازشویی با یک گاز خنثی یا هوا، باید احتیاط کرد که از ورود گازهای گازشویی به شبکة توزیع گاز تأمین کنندة گاز جلوگیری شود.

پ ـ6ـ3. رویه‌ها

پ ـ6ـ3ـ1. پس از انجام یک آزمون رضایتبخش فشار، فشار درون لوله‌کشی مورد گازشویی، به حدی کاهش داده می‌شود که گاز مورد استفاده، معیارهای گازشویی را به طور ایمن برآورده کند.

پ ـ6ـ3ـ2. گازشویی گاز به هوا یا از هوا به گاز را به شرطی می‌توان انجام داد که بتوان حداقل سرعت درون همة لوله‌کشی مربوطه و تجهیزات را در سرعتی که از       m/s 6/0 کمتر نیست، حفظ کرد.

پ ـ6ـ3ـ3. اگر سرعت مذکور در بالا را بتوان حفظ کرد، در این صورت، باید با گاز خنثی هواگیر را انجام داد. گاز خنثی نیتروژن خواهد بود.

پیوست (7): طراحی نازل سوختگیری

این پیوست براساس اطلاعاتی است که در زمان انتشار این متن در دسترس بوده اند. در غیاب استانداردهای انگلیسی یا اروپایی، استاندارد آمریکایی نازل پر کردن AGANGV1 به عنوان مشخصاتی برای نازلهای سوختگیری در انگلستان پیشنهاد می‌شود.

نازلهای سوختگیری را که براساس الزامات AGANGV1 ساخته شده و مناسب فشار توزیع هستند، می‌توان قابل قبول دانست و در نتیجه، بایست با وسایل اتصال خودروی موجود در انگلستان سازگار باشند.

 

 

 

 

پیوست (8): مدارک مرتبط

این پیوست، همة مقررات، استانداردها، کدهای عملی و توصیه‌های مربوطه و رویه‌های مذکور در این مدرک را و برخی که ممکن است علاوه بر آنها کاربرد داشته باشند، فهرست کرده است.

باید دقت کرد که چاپ معتبر مدارک فهرست شده، استفاده شوند. هر جا که استاندارد های انگلیسی یا بین المللی نقل شده، استاندارد معادل کشور استفاده کننده نیز مناسب خواهد بود.

 

پ ـ8ـ1. مقررات

Control of Pollution Act 1974

The Gas Act 1986

The Health and Safety at Work etc. Act 1974

The Environmental Protection Act 1990

The Factories Act 1961

New Roads and Street Works Act 1991

The Gas Safety ( installation & Use ) Regulations 1984

The Gas Quality Regulations 1983

Control of  Substances Hazardous to Health Regulations 1988

Electricity at Work Regulations 1989

The Construction Regulations

Classification of Packaging for Dangerous Substances Regulations 1989

Manual Handling Operations Regulations 1992

Noise at Work Regulations 1989

Notifications of Installations Handling Dangerous Substances Regulations 1989

Personnel Protective Equipment at Work Regulations 1992

Pressure Systems and Transportable Gas Containers Regulations 1989

Protection of Eyes Regulations 1974

Provision and Use of Work Equipment Regulations 1992

Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurences Regulations 1965

 

پ ـ8ـ2. کدهای عملی

Hse Guidance HS(G)48 Human factors in industrial safety 1989

Hse Guidance HS(G)41 Petrol filling stations: construction and operation 1990

الف ـ 8ـ3. نشریات مؤسسة مهندسان گاز

الف ـ8ـ3ـ1. توصیه‌های زیست محیطی

IGE/ER/2        Assessment and control of environmental noise leveis

الف ـ8ـ3ـ2. رویه‌های به کارگیری

IGE/UP/1        Soundness testing and purging on industrial and commercial

                        premises. Publication in 1993

IGE/UP/2        Gas installation Pipe work, boosters and compressors on industrial

                        and commercial premises. Publication anticipated in 1993

IGE/UP/5        Natural Gas vehicles Part 2: Vehicle fuel system components.

الف ـ8ـ3ـ3. توصیه‌های ایمنی

IGE/SR/22      Purging Operations for fuel gases in transmission, distribution and                                   storage. Publication anticipated in 1993.

الف ـ8ـ4. استانداردهای انگلستان ( مخفف عناوین )

BS 21             Pipe threads for tubes and fittings where pressure tight joints are

                        made on the threads.

BS 669: Part 2          Corrugated metallic flexible hoses, covers, etc.

BS 1179       Glossary of terms used in the Gas industry.

BS 1780       Bourdon tube pressure and vacuum gauges.

BS 2633       Class 1 are welding of ferritic stellb pipe work.

BS 3602:Part1          CFS 360 Steel pipes and tubes for pressure purposes.

BS 4504       Circular flanges for pipes, valves and fittings.

BS 4677       Are welding of austenitic stainless steel pipe work.

BS 5045:Part1          Seamless steel Gas containers above 0.5 litre water capacity.

BS 5345       Selection, installation and maintenance of electrical apparatus for

                        use in potentially expiosive atmospheres (Parts 1 to 8).

BS 5345:Part2          Classification of hazardous areas

BS 5430:Part1          Inspection of stainless steel containers

BS 5500       Unfired fusion welded pressure vessels

BS 6020       Instruments for the detection of combustible gases

BS6501        Flexible metallic hose assemblies

BS 6959       Apparatus for the detection and measurement of combustible gases BS 7671  IEE Wiring Regulations.

 


1 should

2 shall

3 must

4 Heath and Safety Execvtive publication

1 Self contained filling units

2 Utilization Procedures IGE/UP/5 Natural Gas vehicles part 2. Design and installation of vehicle Fvel system components

1 Reciprocating

2 cascade dispensing seqvence

1 Gas Quality Regvlations

1 British Gas plc

2 Natvral Gas vehicle

3 LFL: Lower flammable limit

* Utilization Procedures IGE/UP/2 Gas Installation Pipe work, Boosters and Comperssors on Industrial and Commercial premises

1 anti-vibration mounting (AVM)

* Reconnendations on Environmental Practice IGE/ER/2 Assessment and Control of  Environmental Noise Levels

1 Seperators

2 Unloading Systems

1 Gas Conditioning

1 Lifting Device

1 Gas deteection cyctem

1 breakaway

1 Purging

* Safety Recommendations IGE/SR/22 Purging Operations for Fuel Gasses in Transmission, Distribution and Storage.